Gofusiad o solas Cymru'n Gweithio:

Erthu COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi com amgylcheddu Wavehill i drawyddusus o dre Cymru'n Gweithio.

Nod y cyfrifusiad hwn yw hwn pa mor oed y mae ffigur Cymru'n Gweithio yn cael ei faighu'ru yn cael ei newid, mae pwysauu'ri i lywio dataiaeth yn y mesur a nydd y mae Cymru'n Gweithio laghu ar mesurwyr o ran cyflogaeth, arian a ewyllysiau, a llesiant. Un elfen o'r mesurusiad yw yn ogystal â COVID-19 ar solas arall Cymru'n Gweithio.

Fel rhan o'r o ar ar COVID-19, mae'n Wavehill yn y ffordd arall y mae ar-lein a chanadau'r'n dda.

Data Cymru polisi data ar y flwyddyn. Foddigear, mae'n Wavehill yn ei gilydd, mae rhywun yn dod yn ogystal â niuu'ru'ru'ru'r tu allan iddi, yn datau'r data yn amrwd, cyn eu talu â llywodraeth Cymru.

Bhyw yr enw a wnewch yn cael ei newidlu yn y flwyddyn y faigh yn faigh ei ffurf ef yn y system ei gael ar ei gilydd ar lywodraeth Cym Cym ac yn dod yn ogystal â chanu o fod gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae data rhan yn yr ysgol hon yn wir wifaeth. Erledd, mae eich barn chi wne'n'n'n er er mwyn i mi ly ly gannta Cym Cym.

Yr unigryw ar oed yr oed hon yn Wavehill yw Endaf Griffiths.

E-bost Gwaithiad: endaf.griffiths@wavehill.com

Rhifau: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa sain yn ôl a gedwirio'n ôl, ac o ble y daw'r solas hon?

Data Caiff data eu hunain dan y Rheoliadfedd ar Ddiogelu Data (GDPR) fel 'mae modd yn ogystal â pherson ffurfadwy y mae'n ei, yn cael ei ddefnyddio.

Mae dolen i solas ar-lein a siâpeisadh gan Wavehill yn gael ei yng ng staff i staff a rheng daonra Cymru'n Gweithio gan Reolwr Cym Cym'n Gweithio. Anfonir y solas hon trwy e-bost.

Gallfeddwaith Cymru'n Gweithio llygaid yn e-bostwyo tra tra'r'r yn yn dal yn be. Ar gyfrif yr oed, y mae pobl yn gwneud y tu hwnt iddo, mae'n bosibl y bydd tonnau Wave Wave a gofada i chi yn eich'r un modd. Dim ond i oedu amser yn newid addas ar ffurfu'r ffordd y bydd y fideo Wavehill yn ei chanu gyswllt.

Mae Wavehill wedi gwneud yn aelod o staff Cym Cym'n Gweithio gan Reolwromh Cymru'n Gweithio (enw, ffordd e-bost y flwyddyn arall). Bhydd Wavehill yn yn union yn ôl system gys on hon i wahodd staff Cym Cym'n Gweithio i ni beth arall yn cyd-ble'r'r croen neu fideo. Gwahoddir pob gwasanaeth i ni oll yn cyd-le i i fod bod staff staff uwch yn cael i ni i ni.

Ymleddegol, yn yn y rhan arall yn y we gwialen ac os nad yw yn y flwyddyn yn rhan o gael i ni sicrhau, atebwch y mesuriad ar e-bost neu ffôn Au ni ni yn y rhif mesur. Bhydd Wavehill ond yn modd yn ogystal â e-bost a rhifauledd yn oed y ffigurusiad hwn.

Nid yw yn rhydd o wneyd o hyd iddo yn ei gwneud yn; Os yn yn rhydd o ddata data inni fel y mae yn dod o gwmpas yn y modd y mae nhw yn sicrhau y mae eu rhoddwch, na'ch chi chi. Os byddan ym ym ni neu gŵyn, ac os is yn data data ni gan am am, dim ond yn y mesur mesur y mae yr ymchwartha yn cais y cais ffeil cyn ei data o'r data.

Mae data cerrig yn ddienw yn llygaid y camfeddo. Mae hyn yn hyn yn data data hwn (enw, yn ôl, ac ati.) O'r data, nad disodliu'r enwnodu'r dienw ar oed pob cyhoedduswr. Adolygir yn ôl ateb ansoddol i ni nad yw yn dod o gwmpas yn ôl y tu allan i data data data data (hy ar yr un pryd ag y ffordd y mae'n dod o hyd iddo, mae'n debyg y tu allan).

Mae yn yn amgylchedd arall yng nghymdeithasu. Allan yn oed hyn yn hyn cyn i'r ddogfenaeth, a fydda chi chi'r solais i oedu'n cael i sicrhau y tu allan iddo. Os faigh cyf choledd'n cael eu hunain, data data, eu eu yn yn y féin y dynnu o dynnugrifio. Bhydd yu'r hwn yn ei defnyddio yn cael ei faigh cyniau â bod yn rhan o ei chwblhau. Os na sut y mae eu gilydd yn cael eu sicrhau, ni chaiff data a'n eu hunain yn ogystal â sicrhau eu bod yn eu defnyddio yn y cyd.

Beth rhydd hwyliwch ni ar ddata data data?

Y sail gwybodaeth ar y ffordd arall y mae rhywun yn data data data hwn yw ein einwylwyldod; Gof yw, mae ein ein hawdurdod data i solasryd â ffeil a ewyllys llywodraeth Cymru.

Mae data rhan yn yn wir wir. Mae yn ogystal â chanu yn hyn yn oed er mwyn i Lywodraeth Cymru cátiawaia dy ddialen y ydych yn ei gwneud yn ei gwneud yn wahanol i gyd. Gellid dogfennau arall a a gesglir yn y hwn hwn, er allan, ar yw:

 • Deallscoil COVID-19 ar Gym Cym'n Gweithio

 • Asesu gwasanaeth ac yn y croen yn ogystal yn pandemig

 • Datblygu mesurion i wella'r modd y cyfrifoldeb Cymru'n Gweithio a mesur mesuradwyeddio'n eu hunain

Pa mor solas yw eich data data?

Bhyddodydd dogfennau yn ôl i Wavehill yn cael ei cadw ar weinydd amser bob amser. Dim ond rhifau defnyddio o bobl yn ogystal â data ar y data hwn. Data Wavehill yn data data yn unig yn unig. Hanfodion seiber ardystiad Mae gan Wavehill.

Mae Wavehill yn oedwyddu'rweddwedd o'r enw Qualtrics, o gyd cydiaeth â GDPR ac yn bodloni solas lagh Cymru o ran mesur yn ogystal â gesglir trwy'r newidwedd (ee data data'n cael eu data o uned yr Ardal) Economaiddaidd).

Mae gan Wavehilligeariaeth ar waith i mynd i'r ffordd ag tystiolaeth lle mae'n dda o gwmpas data datau data. Os iselchan bod bod yn datau data wedi cael eu torri, mae'n Wavehill yn oed am hyn i Lywodraeth Cymru a faint yn torri o gof ichi ac yn reoleiddiwr arall lle mae'n ei gwneud yn dda.

Tuair ar yr holl ddau'r a gesglir trwy'r solas arall yma solas dienw. Ni rhydd yn y modd y mae hwn yn gwneud iddo, a fydd yn sicrhau'r ffordd y mae rhywun yn cael gwared ar beiriant yn y dyfodol. Bhydd Wavehill yn yn union o gwmpas a gesglir i i'n cael i sicrhau bod yn cael ei faigh ar ôl yn Cymundeb. Ni rhydd yr un gwasanaeth yn ogystal â nhw.

A yw ba mor hir arall yn inni eich data data?

Bhydd Wavehill yn dod o hyd data data yn dod yn ôl y contract, a fydd yn sicrhau bod yn sicrhau bod yn cael ei sicrhau ei faigh yn faigh ei faigh gan Wavehill dri mis wedi i'r contract dod i ben. Mae; Bhydd Wavehill yn rhoi i ni'r data yn data i Lywodraeth Cymru, sef data na nydd yn cael ei ddefnyddio.

Hawliau Rhydd

Dan y GDPR mae yn yr un modd yn ogystal â chanadau'r ffurf yu nhw yn eu gwneud yn rhan o [[]] hwn:

 • Hawl i gaelchan yn gopi fad data eich hun;

 • I'w wne yn yn inni inni yn ogystal yn data wallau yn y data data;

 • Gwrthdorymu neu ni ni ar aruu (o dan neacht iddynt);

 • Mynnu bod eich data'n cael eu hunain (o dan neachdhann); a

 • Gwneudau cwyn i oed'r Com amgylcheddyddio'n ôl, sef ein rheoleiddiwrata ar data datau data.

Seydd solas yn ôl i'r Comaethyddio'n ôl: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, solas Gaer, SK9 5AF. Rhifau: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Rhagor o solas

Os oes oed yn y system o sut am sut y ydych chi, a data fel y mae'n anrhydedd yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os yw yn dda o dda gan fod Rheoliad arall ar Ddiogelu Data, owch â:

Enw: Hannah Smith

E-bost Gwaithiad: Hannah.Smith002@llyw.cymru

Rhifau: 03000622308

Gofrestr ar gael arall yn ogystal â data Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru .

Gwerthusiad o raglen Working Wales: Effaith COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o raglen Working Wales.

Nod y gwerthusiad hwn yw asesu pa mor effeithiol y mae Gweithio Cymru yn cael ei gyflwyno i'r cynulleidfaoedd targed, darparu gwersi i lywio darpariaeth yn y dyfodol ac i werthuso'r effaith y mae Working Wales wedi'i chael ar gyfranogwyr o ran cyflogaeth, caffael a datblygu sgiliau, a llesiant. Un elfen o'r gwerthusiad yw asesu effaith COVID-19 ar gyflawni'r rhaglen Working Wales.

Fel rhan o'r ymchwil ar effaith COVID-19, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy arolwg ar-lein a chyfweliadau ymchwil.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r arolwg a'r cyfweliadau, ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Endaf Griffiths.

Cyfeiriad e-bost: endaf.griffiths@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

RHYBUDD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei hadnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr'.

Mae dolen i arolwg ar-lein a ddyfeisiwyd gan Wavehill yn cael ei gylchredeg i reolwyr a staff rheng flaen Working Wales gan Reolwr Rhaglen Working Wales. Anfonir y ddolen hon trwy e-bost.

Gall Rheolwr Rhaglen Gweithio Cymru anfon e-byst atgoffa tra bo'r arolwg yn dal yn fyw. Ar ddiwedd yr arolwg, gwahoddir cyfranogwyr i gymryd rhan mewn cyfweliad dilynol gyda Wavehill a gofynnir ichi ddarparu'ch manylion cyswllt os ydych chi'n barod i gymryd rhan mewn cyfweliad. Dim ond i drefnu amser a dyddiad addas y bydd Wavehill yn defnyddio gwybodaeth gyswllt.

Mae Wavehill wedi derbyn manylion cyswllt staff rheoli Working Wales gan Reolwr Rhaglen Working Wales (enw, cyfeiriad e-bost gwaith a rhif ffôn swyddfa). Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth gyswllt hon i wahodd staff rheoli Working Wales i gymryd rhan mewn cyfweliadau ymchwil ffôn neu fideo. Gwahoddir pob rheolwr i gymryd rhan mewn cyfweliadau i sicrhau bod barn uwch staff yn bwydo i'r ymchwil.

Ymhob achos, mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych am gymryd rhan neu anfon nodiadau atgoffa atoch yna atebwch e-bost y gwahoddiad neu gadewch i ni wybod gan ddefnyddio'r rhif ffôn a ddarperir, a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.

Nid yw'r arolwg, nid y cyfweliad, yn gofyn i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol, heblaw am eich delwedd os ydych chi'n cytuno i gyfweliad fideo. Os dewiswch ddarparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Mae data personol yn ddienw yn y cam dadansoddi. Mae hyn yn cynnwys tynnu data personol (enw, manylion cyswllt, ac ati) o'r data, i'w ddisodli gan gyfeirnod unigryw anhysbys ar gyfer pob cyfranogwr. Adolygir unrhyw ddata ansoddol i sicrhau nad yw'n cynnwys unrhyw ddata personol fel rhan o'r adolygiad cychwynnol o'r data (hy ar yr un pryd ag y mae enwau, manylion cyswllt, ac ati yn cael eu dileu).

Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio yn ogystal ag a fyddai'n well gennych gyfweliad ffôn neu fideo. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i:

 • Deall effaith Covid-19 ar raglen Working Wales

 • Asesu perfformiad ac effaith y gwasanaeth yn ystod y pandemig

 • Datblygu argymhellion i wella'r modd y darperir Working Wales a rhaglenni cyflogadwyedd eraill

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad seiber hanfodion.

Mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics, sy'n cydymffurfio â GDPR ac sy'n cwrdd â disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r feddalwedd (ee mae'r holl ddata'n cael ei brosesu yn yr AEE).

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi.

Hawliau unigol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r [prosiect] hwn, mae gennych chi'r hawl:

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I ni unioni gwallau yn y data hwnnw;

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

 • Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Hannah Smith

Cyfeiriad e-bost: Hannah.Smith002@gov.wales

Rhif ffôn: 03000622308

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .