Cyflwyniad

Mae Wavehill yn cynnal ymchwil ar ran y Swyddfa Myfyrwyr (OfS).

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu OfS i gynllunio eu gweithgareddau wrth gefnogi datblygu a hyrwyddo Prentisiaethau Gradd gan gyflogwyr a sefydliadau Addysg Uwch.

Dewiswyd y bobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg oherwydd eu bod ar hyn o bryd wedi ymrestru fel dysgwr mewn cwrs Prentisiaeth Gradd ar Lefel 6 neu Lefel 7 yn un o'r sefydliadau Addysg Uwch sydd wedi cytuno i fod yn rhan o'r astudiaeth. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod sesiwn yr arolwg a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu'ch enw nac unrhyw wybodaeth adnabod arall. Ni fydd yr OFS yn cyfuno'ch ymatebion ag unrhyw ddata arall a fydd yn caniatáu ichi gael eich adnabod. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at adnabod chi neu'ch cartref. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol ac ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Mae adroddiadau a gynhyrchir gan OfS o unrhyw ddadansoddiad ar gael ar eu gwefan. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

Bydd ymatebion i'r arolwg yn cael eu dileu cyn pen chwe mis ar ôl cwblhau'r ymchwil. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn gysylltiedig ag unrhyw ffynonellau data eraill. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dr Andrew Engeli ( andrew.engeli@wavehill.com ) neu Darren Watson yn y Swyddfa Myfyrwyr ( darren.watson@officeforstudents.org.uk )

Gwybodaeth bellach

1. Beth yw'r arolwg ymchwil Cymhellion Prentisiaethau Gradd?

Yr arolwg yr ydym yn ei gynnal ar gyfer dysgwyr y Swyddfa Myfyrwyr (OfS) mewn cyrsiau Prentisiaeth Gradd ar Lefelau 6 a Lefel 7 ynghylch eu rhesymau dros ddilyn eu cyrsiau a'u dyheadau gyrfa yn y dyfodol.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Cefndiroedd addysgol a chyflogaeth dysgwyr fel chi

  • Ble glywsoch chi gyntaf am Brentisiaethau Gradd?

  • Eich meddyliau am ba mor bwysig yw'r Brentisiaeth Gradd i'ch uchelgeisiau gyrfa yn y dyfodol

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

Nid yw'r arolwg yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol ac ni fydd yn ymuno ag unrhyw ffynonellau data eraill

4. Am ba hyd y mae OfS yn cadw data personol?

Bydd unrhyw ddata a gesglir o'r arolwg hwn yn cael ei gadw am gyfnod o ddim mwy na chwe mis ar ôl iddo gael ei gasglu.

5. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion?

Defnyddir y data i gymharu barn am bwysigrwydd Prentisiaethau Gradd fel llwybr i gymwysterau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth. Trwy gymryd rhan, byddwch yn helpu OfS i lunio eu cefnogaeth i ddatblygu mwy o Brentisiaethau Gradd.

6. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Dim ond at ddibenion dadansoddi ac adrodd y bydd Wavehill yn defnyddio data a gesglir trwy'r arolwg hwn ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw sefydliad neu bartner allanol. Ni fydd unrhyw ymatebion arolwg unigol yn cael eu nodi na'u defnyddio wrth adrodd ar gyfer yr ymchwil hon.