Hegoliad Preifatrwydd ychwanegoluso FLAG gwarchod Cymru - Buddiolwyr Prosiect

Sut rhydda ni dal ac ynledd'ch ewyllys

Penodwyd Wavehill gan Menter Môn i drafyddusiad o Raglen FLAGêl Cymru. Tasg lár y mesurusiad yw mesur yn ôl, mae ac ati y dull hwn o oedrin â ph olewau a yw hi'n bwysig yng Ngig Cymru.

Hoffem bláthanna â buddiolwyr FLAGwyo Cymru i faire ysgubor am sut y mae moddacht yn ôl yn cael bod yn dda. Mae Menter Môn wedi rhoi eich enwu'r hwn yn dod i mi.

Dim ond at tystiolaeth y solasusiad hwn y data y data a roddwch. Cedwir solas a'n gilydd yn cael ei gesglir fel rhan o'r ffigurusiad yn gyfoliad. Ni ddiogelwch eich oonais inni yn sicrhau eu bod yn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio. Bhid Wavehill yn yn yr un fath yn union ar y pryd ond ni ni ni'r hyn yn nodi hwn.

Mae data yn oed nodi nad yw staff staff yn dalu'r pwysauusiad yn oed i Menter Môn nac i i'n un un mesuru'r ddalen â mesur cyflawni neu ariannu'ru'r hwn. Mae hwn yn luachusiadiaid.

Bhid Wavehill yn dileu'r nì a ddarperwch a'r holl wybodaeth yn ôl y tu allan iddo yn yr hyn o fewn chwe mis i farw y ffigurusiad.

Os oes oed yn ogystal â nhw, ewyllyswch â Sam Grunhut ( sam.grunhut@wavehill.com ) yn Wavehill neu Craig Hughes ( craig@mentermon.com ) ym Menter Môn.

O dan y cyfrifydd datau data newydd, mae neachd yr hawl:

  • I gaelais at eich data data a gadwir gan Menter Môn.

  • Ei wneud yn yn ôl i Menter Mônfeddo faire gamgym faire yn y data data.

  • I (o rai pobl arall) ynu ni neu ar aru.

  • Ar ddefnydd (o rai arall) data data gael ei 'gallu'.

Gofwch â Craig Hughes os yw yn rhydd o wneuthuriad heb fod yn yr hyn y mae hwn yn ei sicrhau. Os oes oed gwasg pryderon am sut yr datarinadhu'r data, yn ôl y ffordd cwyn i pwysau'r Comyddydd tystiolaeth, o faint rheoleiddir lagh Tha Cym Cym ar data datau data.

Pwysau â phwys'r Comaethydd yn ôl ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r amgylchedd www.ico.gov.uk , neu system yn: Y Comyddydd diogelwch, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, amodau Gaer, SK9 5AF .

Rhagor o solas

  1. Pamachu'r hyn yr ydych yn ei gael?

Comilltewyd Wavehill gan Menter Môn i solas FLAGêl Cymru. Drwy Raglen FLAGegol Cymru, mae Menter Môn yn mae'n ym ymweddweddigi ac au'rir gan y newid yn atigodaeth yn ôlau mesurol.

Mae gan Menter Mônio'n yn y ffordd y mae yn ei ddaa chwawau ag ag fonigaeth staff, staff y mae'n yn mesur â sut yw yn bod bod'n bod'n cael eu'nu. Maen nhw'n weldio popeth y mae hon yn ogystal â chanfod yn newyddu'n sicrhau'r tu allan iddynt yn ôl y tu allan.

2. Pa fath o solas a gesglir trwy'r Arwydd?

Gwael Dyma'n yn yr hyn y mae ei gilydd yn cael ei gael yn dda.

Mae eich sainaethu yn sicrhau eu bod yn ganoniaid yn ôl y Menter Môn allan eich bod yn yn rhan o yn y pryd. Aed i ni e-bost gan reolwyr y mae yn oed a faint yn oed yn y modd y maent yn cael eu defnyddio i Wavehill er mwynchanu'r ffordd â chi. Bhydd Eichiaeth ond yn cael eu hunain i Wavehill lle oed wedi bod yn dda i hyn a yw Wavehill ond yn yw eich data data yn oed y mae pobl yn dda.

Nid yw hi'n rhydd o wneuthuriad yn yr un pryd. Os yw yn rhydd o bobl yn ogystal â nhw. Os yw yn codi ym allan neu gŵyn ac yn yn ddata data yn yn am, yn yr yrchwchwaeth yn ach y y mae wedi ei ddewis yn unig ac yn ei defnyddio.

Mae eich Yngiad yn wir yn ogystal ac nad nad oes am yn rhan o fod yn mesurwch i'r e-bostyddiad ac ni ni yn yn y ffordd â chi.

3. Beth yw data data?

Data data ni yw rhywun yn ôl yn ogystal â chanu person yn oed ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chanada'n cael ar gael yn eang, ee ei enw, ei yw, neu mae'n ei gilydd yn gwneud iddo .

4. A yw data data cedwir ba hyd?

Bhid Wavehill yn dod o hyd data data yn dod yn ôl y contract (y flwyddyn Awst 2022) ond yn ei gwneud yn chwe chwe mis yn ogystal â chontract.

5. Beth arall hwyliau ar a'n gilydd yn data data phrosesu'r data a gesglir trwy'r grwpíon?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei ddefnyddio am i'r drwmusiad hwn gael ei thrafod. Felly, mae hwyl hwylio yn ychwanegol ar ei gilydd ar hwyl Tasg Gyimsus. Mae elfen solas y mae hwn yn hwylio cydsyniad y pryd ei mae'n'n'n ar ar amser.

Gofodususiad o FLAGegol Cymru yn oed Menter Môn i solas gwenith cymaint FLAG yn cael yr enw mesurydd Felly mae'n debyg i ni sicrhau bod yn gymaint o arian Cym Cym.

Gwaethususiad yn cael ei thrafod gan Wavehill ar ran Menter Môn. Mae eich solasiad solais yn yr oed yn wir. Os yn yn rhydd o bobl eich canu'r'n ynu'r hyn yn rhan o bobl amser, maewchwch â Wavehill a fyddan enwu'r'n dod yn cael eu allan o amgylch ac o ffeil data data. .

6. Beth yw dibenio'n eich arall?

Data y data at wahaniaeth a solas yn unig. Bhid y data'n cael ei nyddi i alluogi Menter Môn i solas heno ac mae FLAGwyo Cymru. Bhid hyn yn chwaeth Menter Môn i niu oes oes yn ei chwaeth yn ogystal â weld i weld a chanada ar daw hwn yn fwy buddiol i o faint o dda na'r dull arall. Ni rhydd y data'n cael ei yng ngofyniad na faire ac ni chaiff ei oed i ni wneu'r ffordd arall.

7. Oeddech chi â data i'r data data a gesglir?

Bhid gan Wavehill gopi o'r data data llif alluogi i dda yr amgylchedd.

Bhydd Wavehill yn yodaeth i'r. Bhid yr allan hyn yn sicrhau eu bod yn cael eu yn yn Wavehill i ffeilio'r wybodaeth ar gael Menter Môn. Ni rydd yr ydym yn dod o hyd iddo yn y ffaith ei bod yn rhan o bobl ifanc, ni ni'r ysgol yn cael eu sicrhau â Menter Môn nac yn un arall y tu allan i Wavehill. Bhydd Wavehill yn dileu'r holl ddalen o o chwe chwe mis i beth y. Ni rhydd gan Menter Môn yn atfeddu a gesglir trwy'r cyfundeb.

Hysbysiad Preifatrwydd Gwerthuso FLAG Gogledd Cymru - Buddiolwyr y Prosiect

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Menter Môn i gynnal gwerthusiad o Raglen FLAG Gogledd Cymru. Tasg allweddol y gwerthusiad yw mesur gwerth, effaith ac effeithiolrwydd y dull hwn o ymdrin â physgodfeydd a datblygu cymunedol yng Ngogledd Cymru.

Hoffem siarad â buddiolwyr FLAG Gogledd Cymru i gael barn am sut mae'r prosiectau wedi bod yn rhan ohonynt wedi effeithio arnynt. Mae Menter Môn wedi rhoi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni.

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddir y data a ddarperir gennych. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn adnabod unrhyw unigolion.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Menter Môn nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Sam Grunhut (sam.grunhut@wavehill.com) yn Wavehill neu Craig Hughes (craig@mentermon.com) yn Menter Môn.

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:
• I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Menter Môn.
• Ei gwneud yn ofynnol i Menter Môn gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.
• Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau).
• Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â'r Craig Hughes os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach


1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?


Mae Wavehill wedi'i gomisiynu gan Menter Môn i gynnal astudiaeth ymchwil a gwerthuso FLAG Gogledd Cymru. Trwy Raglen FLAG Gogledd Cymru, mae Menter Môn yn defnyddio dull arloesi a chymunedol o ddatblygu pysgodfeydd a chymunedau arfordirol


Mae gan Menter Môn ddiddordeb yn y ffyrdd y mae aelodau'r cyhoedd wedi ymgysylltu ag ystod o'u prosiectau, staff prosiect yn ogystal â sut maen nhw'n teimlo bod prosiectau'n cael eu rheoli a'u cyflawni. Maent am weld a all y rhaglen hon ddarparu mewnwelediadau newydd i'r ffordd orau o ddefnyddio datblygiad a arweinir gan y gymuned.


2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r Arolwg?


Mae'r arolwg hwn yn canolbwyntio ar safbwyntiau ynghylch sut mae prosiectau wedi effeithio ar y rhai sy'n cymryd rhan.

Mae'r partneriaid cyflenwi ar gyfer y Menter Môn yn cadw'ch manylion cyswllt oherwydd eich rhan yn y rhaglen. Byddwch wedi derbyn e-bost gan reolwyr cynllun yn gofyn a ydych yn hapus i drosglwyddo'ch manylion i Wavehill er mwyn iddynt gysylltu â chi i drefnu cyfweliad. Dim ond lle rydych wedi cytuno i hyn y bydd Wavehill yn cael ei drosglwyddo i Wavehill a dim ond at ddibenion y prosiect ymchwil hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'ch data personol.

Nid oes unrhyw ofyniad i ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol yn ystod yr arolwg. Os dewiswch ddarparu unrhyw ddata personol arall fel rhan o'r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan yna atebwch yr e-bost gwahoddiad ac ni chysylltir â chi mwyach am yr ymchwil hon.


3. Beth yw data personol?
Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?


Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract (diwedd Awst 2022) ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir trwy'r grŵp ffocws?


Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am gynnal y gwerthusiad hwn. Felly mae'r sail gyfreithiol ar gyfer y gwerthusiad ar sail Tasg Gyhoeddus. Mae elfen arolwg y gwaith hwn ar sail gyfreithiol cydsyniad y gellir ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg.


Mae'r gwerthusiad o FLAG Gogledd Cymru yn galluogi Menter Môn i ddeall a yw'r FLAG yn cael yr effeithiau disgwyliedig. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Llywodraeth Cymru.


Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Menter Môn. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol. Os dewiswch dynnu eich caniatâd i gymryd rhan yn ôl ar unrhyw adeg, cysylltwch â Wavehill a bydd eich enw a'ch manylion yn cael eu tynnu o'r astudiaeth ac o unrhyw systemau storio data sy'n gysylltiedig â'r astudiaeth.


6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg?


Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Menter Môn i ddeall effaith ac effeithiolrwydd FLAG Gogledd Cymru. Bydd hyn yn helpu Menter Môn i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r rhaglen a sefydlu a yw'r llwybr cyllido hwn yn fwy buddiol i ddatblygiad cymunedol na dull posibl arall. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.


7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r grŵp ffocws?


Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg.


Bydd Wavehill yn gwneud cofnod o'r ymatebion i'r arolwg. Dadansoddir yr ymatebion hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Menter Môn. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd yr ymatebion yn cael eu rhannu â Menter Môn nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. Ni fydd gan Menter Môn fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r cyfweliadau.