arolygon

Arolygon yw un o offer allweddol unrhyw gwmni ymchwil, ac mae cynnal arolygon yn un o'r gwasanaethau craidd rydyn ni'n eu darparu, yn llythrennol yn cynnal miloedd o gyfweliadau bob blwyddyn. Mae ein holl arolygon (p'un bynnag yw'r dull a ddefnyddir) yn cael eu cynnal gan ein tîm mewnol o ymchwilwyr, dwyieithog a phrofiadol iawn.

dyluniad holiadur

Mae ein holl holiaduron yn syml ac yn hawdd eu defnyddio. Rydym yn treialu'r holiadur i sicrhau ei fod o fewn yr hyd y cytunwyd arno, bod ymatebwyr yn deall y cwestiynau yn rhwydd, a bod unrhyw gategorïau ymateb wedi'u codio ymlaen llaw yn adlewyrchu atebion air am air ymatebwyr cyn gwneud unrhyw addasiadau terfynol, os oes angen, a 'mynd yn fyw'.

cynnal yr arolwg

Mae gennym brofiad helaeth o gynnal ystod o wahanol arolygon gan gynnwys arolygon ffôn, arolygon ar-lein, arolygon post a chyfweliadau wyneb yn wyneb.

data ansoddol a meintiol

Mae ein tîm yn cydnabod pwysigrwydd dal ansoddol (naratif) yn ogystal â gwybodaeth feintiol ac rydym yn arbenigwyr ar godio'r cyntaf yn ogystal â dadansoddi'r olaf yn helaeth i ddarparu ystyr a dyfnder ychwanegol i'n galluogi i drosi'r ymchwil yn ddeallusrwydd ystyrlon.