Adolygiadau llenyddiaeth ac ymchwil desg

 

Mae defnyddio'r wybodaeth sydd eisoes ar gael bob amser yn bwysig. Rydym yn cynnal pob math o ymchwil desg gan gynnwys adolygiadau arfer da (neu ddiddorol), 'asesiadau tystiolaeth gyflym', adolygiadau llenyddiaeth systematig a dadansoddiad o ystadegau'r farchnad lafur a gyhoeddir gan yr SYG. Nid oes diben ailddyfeisio'r olwyn mewn gwirionedd.

 

Datblygu strategaeth

 

Rydym yn helpu cleientiaid i ddatblygu dull strategol a thystiolaeth tuag at eu gweithgareddau yn y dyfodol. Gallwn gynorthwyo gyda dadansoddi anghenion a thueddiadau, datblygu strategaeth a chynllunio gweithredol. Mae gennym sylfaen ymchwil economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol gref, a ddefnyddiwn i gasglu data i sicrhau bod datblygiad strategol bob amser yn cael ei lywio gan dystiolaeth gadarn, sy'n caniatáu i'n cleientiaid ddefnyddio ein gwybodaeth ymchwil i'w galluogi i gynllunio ar gyfer ei gyflenwi yn y dyfodol.

 

Dyluniad y prosiect

 

Dyluniad y prosiect yw'r cam hanfodol mewn unrhyw ymyrraeth - os na fyddwch chi'n ei gael yn iawn does fawr o siawns o lwyddo. Rydym yn gallu tynnu ar ein blynyddoedd o brofiad a dealltwriaeth o'r hyn sy'n gweithio i'ch helpu chi i ddylunio prosiect llwyddiannus. Rydym yn ystyried popeth - hyd yn oed y manylion bach hynny sy'n ymddangos yn ddibwys ond sy'n mynd mor bell i bennu llwyddiant prosiect.

 

Astudiaethau dichonoldeb

 

Am wybod a fydd yn gweithio? Gall ein tîm arbenigol ddarparu astudiaeth ddichonoldeb ar sail tystiolaeth i ddweud wrthych yn union hynny.

 

Ymgynghoriad â rhanddeiliaid

 

Gall rhanddeiliaid fod ar sawl ffurf, o grwpiau cymunedol bach i sefydliadau trawswladol, ac mae angen ystyried barn pob un ohonynt. Gallwn ddarparu'r cyswllt hwnnw i chi - ymgynghori â'ch holl randdeiliaid. Gallwch ddarganfod mwy yma.

 

Ymgynghoriad cymunedol

 

Credwn fod gwneud pethau gyda phobl a chymunedau yn hytrach nag iddynt yn un o'r allweddi i lwyddiant ar gyfer eich prosiect. Rydym yn ymfalchïo mewn bod â thîm ymchwil a dull gweithredu sy'n gallu mynd i mewn i gymunedau, eu deall, a'ch helpu chi i ddeall yr hyn maen nhw ei eisiau a pham.

 

 

 

Ymchwil, cynllunio a dylunio