Rydym eisiau recriwtio Ymgynghorwyr Ymchwil i ymuno â'n tîm sy'n tyfu  

Mae Wavehill eisiau recriwtio Ymgynghorwyr Ymchwil i ymuno â'n tîm sy'n tyfu. Rydym yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd ac yn gwneud gwaith ymchwil sy'n helpu Llywodraethau Cenedlaethol a Lleol a sefydliadau eraill i wneud penderfyniadau gwell, gwella'r gwasanaethau y maent yn eu darparu a gwella'r canlyniadau y maent yn eu cynhyrchu. Mae'r cwmni wedi bodoli ers 1992, ac yn 2020 daethom yn gwmni sydd ym mherchnogaeth ei weithlu, sy'n golygu bod ein tîm o tua 25 o staff yn elwa'n uniongyrchol o'n llwyddiant.

Rydym yn chwilio'n benodol am unigolion i gefnogi ein gwaith gwerthuso ac ymchwil sy'n ymwneud â meysydd polisi datblygiad economaidd gan gynnwys dadansoddi cynlluniau cymorth busnes a datblygu sector, gweithgarwch ymchwil ac arloesi, datblygu sgiliau, adfywio ffisegol a rhaglenni seilwaith eraill. Mae Wavehill hefyd yn ymgymryd â gwaith dadansoddi economaidd-gymdeithasol mewn amrywiaeth o feysydd polisi ehangach gan gynnwys ynni a newid yn yr hinsawdd, rhaglenni a arweinir gan y celfyddydau a diwylliant, datblygu gwledig, iechyd, cyflogadwyedd, addysg a phobl ifanc. Bydd ymgynghorwyr ymchwil yn cael cyfleoedd i weithio ar draws llawer o'r meysydd hyn felly anogir y rhai sydd â diddordebau ehangach i wneud cais hefyd.

Bydd y swyddi'n gofyn i chi cefnogi aelodau o dîm Wavehill gydag ystod ehangach o dasgau ymchwil a gwerthuso gan gynnwys dylunio holiaduron, gwaith maes (ansoddol a meintiol), dadansoddi data ac ysgrifennu adroddiadau. Darperir hyfforddiant a chymorth llawn i ddatblygu eich sgiliau ar draws ystod o ddisgyblaethau.  

Yn dibynnu ar unrhyw brofiad gwaith blaenorol, gall y cyflog sydd ar gael amrywio er ein bod yn rhagweld cyflog cychwynnol o rhwng £20,000 a £25,000 ynghyd â bonws a phensiwn cwmni.

Rydym yn rhagweld y bydd y rhain yn swyddi llawn amser. Fodd bynnag, byddai ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn rôl ran-amser hefyd yn cael eu croesawu. Gellir lleoli'r swyddi yn ein swyddfeydd ym Mryste, Newcastle neu Aberaeron (Gorllewin Cymru), a byddai croeso i ymgeiswyr sy'n gallu gweithio yn unrhyw un o'r canolfannau hyn (noder: rydym yn cefnogi gweithio hyblyg, a bydd deiliaid swyddi yn cael cyfle i gyfuno gwaith swyddfa a gweithio yn y cartref os yw'n well ganddynt).

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atynt i stuart.merali-younger@wavehill.com

Os hoffech wneud cais, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr eglurhaol (PDF neu Word) i recruitment@wavehill.com

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 10 Medi 2021.

Mae Wavehill yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir.