Cofusiad Prosiectslyri

Mae Wavehill wedi gael ei gom amgylcheddu i drawyddusus o Prosiectslyri. Amcanion y drwmusiad yw:

 1. assessment operation y project, ffrydio caffael, increase yn Erbyn Canlyniadau; ac

 2. Gofodau o faint o ganu'rionionion, y mae ac mae nhw wedi eu mesur, yn ôl anfwriadol, yn y gorau

Mae Priosect Slyri yn newid gallu a Datblygu a thawyd gan oediaeth yn ogystal â Choleg Syr Gâr's (CSG) Gelli Aur a Power & Water (P&W), o o Abertawe tâl arallo mesur trin arall electrocemegol. System arall yn ogystal solas System Dad-nìrio Slyri a Gwella Maetholion. Systemachta y system hon i cailliaeth fferm fferm a mynd i'r ffordd ag gwasanaeth y oed yn ôl y system system system dad dad-mesurrio a phuro i mesur slyri ar ffermydd.

Ar hyn o pryd mae Wavehill yn dal y cam ateb yn ôl a hoffent gaelu'r y ar ar slyri, eich cwrdd yn ôl â â Prosiect Slyri tuuide dal yn dal.

CSG yw data data'r solais ac ni rannwyd, pryd y bydda'n Wavehill fel rhan o'r hyn yma.

O faint y tá y solas a gesglir yn oed y mae'n cael ei sicrhau ei gilydd yn ogystal â CSG a Wavehill.

Mae eichneachiad yn yr ysgol hon yn yn wir wifaeth. Fodd faire, mae eich barn chi wnewch yn amgylchedd er mwynu'r modd y mae hi'n llywio CSG wrth fynd yn ôl.

Y solas ar oed yr ysgol hon yn Wavehill yw Ioan Teifi.

E-bost Gwasgiad: ioan.teifi@wavehill.com

Rhifau: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Beth rhydd hwyliwch ni ar ddata data data?

Y hwyliau ar y ffordd arall y tu allan i ddata data data hwn yw eich eich cydsyniad. Mae data rhan yn yn wir wir. Maechanu'r croen fel hyn yn oed er mwyn deall pa mor oed y mae'n sicrhau bod yn rhan o bobl,

Hawliau Rhydd

Dan y GDPR mae yn yr un modd yn ogystal â chanadau'r ffurf yu nhw yn eu gwneud yn rhan o [[]] hwn:

 • Hawl i gaelchan yn gopi fad data eich hun;

 • I'w wne yn yn inni inni yn ogystal yn data wallau yn y data data;

 • Gwrthdorymu neu ni ni ar aruu (o dan neacht iddynt);

 • Mynnu bod eich data'n cael eu hunain (o dan neachdhann); a

 • Gwneudau cwyn i oed'r Com amgylcheddyddio'n ôl, sef ein rheoleiddiwrata ar data datau data.

Seydd solas yn ôl i'r Comaethyddio'n ôl: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, solas Gaer, SK9 5AF. Rhifau: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Rhagor o solas

Os oes oed yn y system o sut am sut y ydych chi, a data fel y mae'n anrhydedd yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os yw yn dda o dda gan fod Rheoliad arall ar Ddiogelu Data, owch â:

Enw: John Owen

E-bost Gwaithiad: john.owen@colegsirgar.ac.uk

Rhifau: 01554748570

Gwerthuso Slyri Prosiect

Mae Wavehill wedi'u comisiynu i gynnal gwerthusiad tri cham o Project Scurry. Amcanion y gwerthusiad yw:

 1. asesu gweithrediad y prosiect, prosesau caffael, cynnydd yn erbyn canlyniadau; a

 2. nodi cyflawniadau yn erbyn amcanion, asesu canlyniadau ac effeithiau ehangach, canlyniadau anfwriadol, y camau nesaf

Mae Project Slurry yn brosiect Ymchwil a Datblygu (Ymchwil a Datblygu) a ddatblygwyd gan bartneriaeth rhwng campws amaethyddol Gelli Aur Coleg Syr Gâr (CSG) a Power & Water (P&W), cwmni o Abertawe sy'n arbenigo mewn triniaethau dŵr electrocemegol. Mae'r prosiect yn ceisio datblygu System Dad-ddyfrio Slyri a Gwella Maetholion. Dyluniwyd y system hon i leihau gwastraff fferm a mynd i'r afael ag effaith y diwydiant amaethyddol ar yr amgylchedd trwy ddatblygu system dad-ddyfrio a phuro i reoli slyri ar ffermydd.

Ar hyn o bryd mae Wavehill yn cynnal y cam gwerthuso terfynol a hoffent gael adborth y diwydiant ar reoli slyri, eich ymgysylltiad â Project Slurry a'ch diddordeb ynddo wrth symud ymlaen.

CSG yw rheolwr data'r ymchwil ac ni rannwyd unrhyw ddata personol â Wavehill fel rhan o'r arolwg hwn.

Efallai y bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiadau a gyhoeddwyd gan CSG a Wavehill.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio'r gwaith CSG parhaus.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Ioan Teifi.

Cyfeiriad e-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

RHYBUDD PREIFATRWYDD

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn y casgliad data hwn yw trwy eich caniatâd. Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn deall pa mor effeithiol y mae'r prosiect wedi'i ddatblygu, yr angen amdano a'i effaith bosibl.

Hawliau unigol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r [prosiect] hwn, mae gennych chi'r hawl:

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I ni unioni gwallau yn y data hwnnw;

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

 • Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan CSG neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: John Owen

Cyfeiriad e-bost: john.owen@colegsirgar.ac.uk

Rhif ffôn: 01554748570