Gwerthusiad o Hysbysiad Preifatrwydd Rhaglen Iechyd a Gofal Ymddiriedolaeth y Tywysog

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad o'r Rhaglen Iechyd a Gofal ar gyfer Ymddiriedolaeth y Tywysog. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu Ymddiriedolaeth y Tywysog a phartneriaid prosiect eraill i ddeall y gwahaniaeth y mae'r rhaglen yn ei wneud, ac i ddysgu o'r profiad o gyflwyno'r rhaglen.

Dewiswyd unigolion sy'n cymryd rhan yn y grwpiau ffocws oherwydd eu bod wedi mynychu naill ai rhaglen Cychwyn Arni neu Fynd i Mewn. Fodd bynnag, mae cymryd rhan yn y grwpiau ffocws hyn yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan yn y grŵp ffocws cyn neu yn ystod y grŵp ffocws a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Ni fydd eich ymatebion yn y grŵp ffocws yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod gan bartneriaid cyflenwi Ymddiriedolaeth y Tywysog neu unrhyw un arall. Bydd y data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y bydd yn cael ei ddefnyddio, yn benodol gwerthuso'r Rhaglen Iechyd a Gofal.

Bydd recordiad y grŵp ffocws, gan gynnwys unrhyw ddata personol, yn cael ei ddileu 4 wythnos ar ôl cwblhau'r grŵp ffocws.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech drafod unrhyw fater mewn perthynas â'r gwerthusiad hwn, gallwch gysylltu ag Andy Parkinson sy'n arwain y tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn Wavehill (andy.parkinson@wavehill.com neu fel arall, gallwch gysylltu â Ruby Smith yn Ymddiriedolaeth y Tywysog ( Ruby.Smith@princes-trust.org.uk ).

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data (GDPR), mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Ymddiriedolaeth y Tywysog

  • Ei gwneud yn ofynnol i Ymddiriedolaeth y Tywysog gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â Ruby Smith yn Ymddiriedolaeth y Tywysog os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

  1. Beth yw'r gwerthusiad Iechyd a Gofal?

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi comisiynu Wavehill i gynnal y gwerthusiad o'r Rhaglen Iechyd a Gofal. Mae'r gwerthusiad hwn yn ceisio darparu mewnwelediad a dealltwriaeth i effaith rhaglen ar gyfer y bobl ifanc a gefnogir a'r partneriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol dan sylw. Hoffem ddeall i ba raddau y mae'r rhaglen hon yn galluogi pobl ifanc i wneud y gorau o'u potensial mewn lleoliadau dysgu a datblygu i sicrhau cyflogaeth, dilyn dyheadau gyrfa tymor hir a ffynnu ym myd gwaith.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r grwpiau ffocws?

Bwriad y grwpiau ffocws hyn yw helpu Ymddiriedolaeth y Tywysog a phartneriaid prosiect eraill i ddeall effaith y gefnogaeth ar gyfranogwyr. I wneud hyn, byddwn yn gofyn cwestiynau am:

  • Eich profiad yn derbyn cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth y Tywysog;

  • Eich cymhellion dros fynychu'r rhaglen Cychwyn Arni / Cychwyn I Mewn;

  • Y pethau yr oeddech chi'n eu hoffi fwyaf / eu hoffi leiaf am y rhaglen y buoch chi ynddi.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

Nid yw'r grwpiau ffocws yn casglu unrhyw ddata personol ar gyfer ymatebwyr.

4. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir?

Y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data yw bod Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cyflawni tasg gyhoeddus.

5. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion?

Defnyddir y data er mwyn cyfrannu at werthuso'r rhaglen Iechyd a Gofal. Trwy gymryd rhan, byddwch yn helpu Ymddiriedolaeth y Tywysog a phartneriaid prosiect eraill i ddeall y gwahaniaeth y mae'r rhaglen yn ei wneud, ac o bosibl wella'r gefnogaeth a ddarperir ganddynt yn y dyfodol.

6. Pwy sydd â mynediad at y data a gasglwyd trwy'r grwpiau ffocws?

Bydd data dienw ar gael i'r tîm gwerthuso yn Wavehill. Byddwn yn ysgrifennu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd, ond ni fydd Ymddiriedolaeth y Tywysog nac unrhyw un o bartneriaid eraill y prosiect yn gallu eich adnabod chi o hyn.