Arwydd Deall Cymhellion Ffermwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi com amgylcheddu IHS Markit a Wavehill ifeddu'r system o gymhellion heddlu. Nod yr oed yw dod i ni sut sut mae yn faigh i'r innir amryfal; Bhydd yr oed yn ein oed i ni beth beth maeionion, yn maen maen ni gwneud yn gwneud hyn, a pha ffeil maen o faint o ni ynu'r ffigymwyddwydd. Bhid y solas hon yn llywodraeth Cym Cym i i ni ddod yn ôl yn y flwyddyn a 'er er mwyn y sector.

Bhydd Wavehill yn y ffordd arall y mae rhywun yn dod o gwmpas hwn. Bhydd Wavehill yn yn yr un modd â Cym Cymaeth e-bost a dros y solas.

Data Cymru dogfennau data data ar ewyllys yr ewyllys hwn. Foddodd, mae'n Wavehill yn ei gwneud yn ogystal â chanadau'r wybodaeth niodydd inni, a fydd yn y data yr amrwd yn ddienw, cyn ei foddaeth Cym Cym.

Bhid y solas a gesglir yn yn y y y mae yn cael ei sicrhau mae'n rhan o sicrhau bod yn llywodraethu Cym Cym, ac o ryddhad gwaed yn ogystal â chan IHS Markit, Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae data rhan yn yr hyn beth yw yn wir wifaeth. Fodd fodd mae eich ysgubor arall yn union yn oed er mwynu'r system llywio gwledydd Cym Cym.

Y person arall yn Wavehill ar solas yr oed yma yw Llorenc O'Prey

E-bost Gwaithiad: Llorenc.oprey@wavehill.com

Rhifau: 0117 9902818

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa Gofod yn ogystal â nhw yn eu heithrio ac o le chwestiwn yn cael i gael ar on hon hon?

Diffinnir data data o dan Y Rheoliad solas ar Ddiogelu Data (GDPR) fel y mae wedi gwneud yn ôl y ffaith ei bod yn ddaadwy y mae'n ei chanu yn cael ei defnyddio.

Cawsomchan ar eich cá hydd o wybodaethu'r data, gan data bas data Cysomh Ffermio a bas data Arwydd ffeil. Faire wedi ei ddefnyddio â chi gan ein bod ni ni gallu'r fel fel yr ydych yn cael yn fferm Fechan neu Fechan solas. Mae eich ynllun iddynt yn sicrhau eu bod yn cael eu gan gan Lywodraeth Cymru a faint y mae eu hunain yn cael eu defnyddio i Wavehill er mwyn dal gafael ar ran Llywodraeth Cymru. Data data data Cysomh Ffermio ac Ar oed y mae rhywun yn ogystal

Mae data rhan yn wir. Os nad mu yn yn yr un rhan o neoliad yn ogystal, yn ôlwch yr e-bostlyfriad a yw eich hwn yn cael eu torri. Bhydd Wavehill yn yn ogystal â e-bost ac mae pobl yn rhan o oed yr hwn hwn yn unig. Os yn dda yn ogystal â newid yn ogystal â ni, ywchwch i'r e-bost a fydd Wavehill yn oed â chi i oed fforddus yn ffonio chi. Os nad yw Wavehill wedi caillu'r wybodaeth o fewnoliad i ddaiad yr e-bost, yn y y Wavehill yn eich ffonio er mwynchan a chanu yn ôl y tu allan.

Fel rhan o'r o ni ni ni yn yn ôl yn ôl yn ogystal â chanu.

Os mu yn yn ôl y data data hwn yn rhan o bobl, mae yn y ffordd y mae eu hunain yn gwneud y chi, na'ch chi chi, yn yr un ffordd. Os llenfoddi'r corff yn newid neu gŵyn ac yn yn ddata data wrth i'r am am, bydd yr ymchwartha yn ôl y cais yn ogystal â bod yn unig, ac yn ei data ei data.

Beth rhydd hwyliwch ni ar ddata data data?

Y hwyliau ar ni wneuthuri'r system yn yr data data hwn yw ein ein gwasanaeth; pwysau yw, yn ein ein hawdurdod data i dda iddo gael gwared yn llywodraeth Cym Cym.

Mae data rhan yn yn wir wir. Maechanu'r croen fel hon yn iawn i Lywodraeth Cymru er mwyn yn ôl pryd y mae eich dull fel hwylio yn ei allu i mewn i'r croen yn cael gwared. Er yn unig, yn y y tu allan i a gesglir yn yr oed hwn i lywio ei gilydd yn ogystal â bod yn ogystal â bod yn dda.

Pa mor solas yw eich data data?

Cedwir y solas a'n gilydd yn ogystal â Wavehill ar weinyddio'n ar bob amser. Dim ond rhifau ysgol o bobl yn ogystal â data ar y data cyfryngau medru gael gwybodaeth yn y data. Bhid Wavehill yn data data hwn yn neis yn unig yn unig. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber ​​Essentials.

Wrth Cof arolygon, mae Wavehill yn y ffordd y mae moddwedd yn dal yn edrych ar enw Qualtrics. Tua wedi allan bod bod Qualtrics yn ei chwblhau GDPR a'n chanachtonau ni o ran mesur yn ôl y mae gesglir trwy'r solaswedd. Prosesir yr holl dda o integr yr AEE.

Mae gan Wavehilllyddionaigaeth ffeil yn ôl y mae rhywun yn cael gwybod data data ei ei danseilio. Os sibuir bod yn ddata data ei ei danseilio, mae'n Wavehill yn rhydd yn ôl i Lywodraeth Cymru, a mesur yn eich gilyddu chi ac yn reoleiddiwr data lle bod yn rhan o ni nionau'r.

Bhid yr holl dda a a gesglir trwy'r hyn hwn yn cael ei ei gael yn ôl dienw. Niigod yn ynu'r hyn y mae hwn yn rhan o sicrhau bod yn sicrhau bod yn sicrhau eu bod yn cael ei defnyddio. Bhid IHS Markit a Wavehill yn ei chanada a gesglir i oed yn ôl y fforddir ar lywodraeth Cymru. Ni rhydd yr un hwn yn ein gweld yn ogystal

A yw ba hyd allan ni ydym yn data data?

Bhid Wavehill yn dod o ddata data dros y ffordd, a fydd yn sicrhau bod yn sicrhau bod gennych chi ei ei yn yn ei'r y mae data data yn cael ei dderbyn gan Wavehill dri mis y rhai y. Mae hyn yn hyn y mae yn dda yn ôl y tu ôl iddynt eu defnyddio i Wavehill. Bhydd Wavehill yn ysuinntiad dienw o'r data i Lywodraeth Cymru - ni niodi'r hwn yn ogystal â hyn.

Hawliau Rhydd

O dan GDPR, mae ynu chi chi neahanwahanuwch yn awr yn ôl y tu ôl iddo. Mae hawl yr hawl:

  • I gael agam yn gopi fad data chi;

  • I fynnu ein bod ni faigho camgymwyo yn y data data;

  • I (o dan oed yn dda) i'nu i ni'n gallu ar;

  • I fynnu (o dan rai tystiolaeth) bod eich data yn cael ei 'gallu'; ac

  • Iig cwyn i solas'r Com amgylcheddyddio'n ôl (ICO) sef ein rheoleiddiwr cá ar data inniu data.

Manylion solasachd'r Com amgylcheddyddio'n yw: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Llys Bellach

Os oes oed chi hwn yn ogystal â data y data y data a sut fel y mae hon yn ei gan gan Lywodraeth Cymru, neu os yw chi chi eich o chi gan gan Rhe Rheoliad data ar Ddiogelu Data, owch â:

Enw: Joanne Amesbury

E-bost Gwaithiad: EnvironmentalEvidence@gov.wales

Dataydd â gwasanaeth Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .

Deall Arolwg Cymhellion Ffermwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu IHS Markit a Wavehill i gynnal astudiaeth o gymhellion ffermwyr. Nod yr ymchwil hon yw deall sut y bydd ffermwyr yn ymateb i'r ystod o heriau y mae'r diwydiant amaethyddol yn eu hwynebu, gan gynnwys ein hymadawiad o'r UE. Bydd yr ymchwil yn ein helpu i ddeall beth sy'n cymell ffermwyr, sut maen nhw'n gwneud penderfyniadau, a'u gweithredoedd tebygol yn wyneb ansicrwydd. Bydd y wybodaeth hon yn helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisi a rhaglennu yn y dyfodol i gefnogi'r sector.

Fel rhan o'r ymchwil hon bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy arolwg. Bydd Wavehill yn ymgysylltu â ffermwyr ledled Cymru trwy e-bost ac ar y ffôn.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r arolwg ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan IHS Markit, Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Llorenc O'Prey

Cyfeiriad e-bost: Llorenc.oprey@wavehill.com

Rhif ffôn: 0117 9902818

RHYBUDD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei hadnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr'.

Cawsom eich gwybodaeth o ddwy ffynhonnell wybodaeth, cronfa ddata Cyswllt Ffermio a chronfa ddata Arolwg Mehefin. Cysylltwyd â chi wrth inni nodi eich bod o bosibl yn gweithredu fferm Fach neu Fach Iawn. Llywodraeth Cymru sy'n cadw'ch gwybodaeth gyswllt ac mae hon wedi'i throsglwyddo i Wavehill i gynnal arolwg ar ran Llywodraeth Cymru. Gellir defnyddio data Cyswllt Ffermio ac Arolwg Mehefin at ddibenion ymchwil sy'n llywio datblygiad polisi a rhaglennu yn y dyfodol fel y nodir yn eu priod hysbysiadau preifatrwydd.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan yna atebwch e-bost y gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion yr ymchwil hon y bydd Wavehill yn defnyddio cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Os byddai'n well gennych gwblhau'r arolwg dros y ffôn, atebwch e-bost gwahoddiad a bydd Wavehill mewn cysylltiad i drefnu amser cyfleus iddynt eich ffonio. Os nad yw Wavehill wedi clywed gennych o fewn wythnos i ddyddiad yr e-bost cychwynnol yna byddant yn eich ffonio i ofyn a ydych am gwblhau'r arolwg dros y ffôn.

Bydd eich ymatebion i'r arolwg yn gysylltiedig â'ch manylion cyswllt trwy'r feddalwedd arolwg a ddefnyddir ond nid yw'r arolwg yn gofyn am unrhyw wybodaeth bellach a fydd yn eich adnabod chi.

Os dewiswch ddarparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i lywio dyluniad cyfathrebu effeithiol wedi'i dargedu ar gyfer cynlluniau'r dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad seiber hanfodion.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r meddalwedd. Mae'r holl ddata'n cael ei brosesu yn yr AEE.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd IHS Markit a Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu wrth gasglu data dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi.

Hawliau unigol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r ymchwil hon, mae gennych chi'r hawl:

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

  • I ni unioni gwallau yn y data hwnnw;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

  • Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Joanne Amesbury

Cyfeiriad e-bost: EnvironmentalEvidence@gov.wales

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .