Ein Gwerthoedd

Rydyn eisiau gwneud gwahaniaeth trwy'r gwaith rydyn ni'n ei wneud ond hefyd fel busnes a chyflogwr.

Dyma'r egwyddorion sy'n arwain sut rydyn ni'n gweithio:

 

  • Bod yn glir iawn ac osgoi'r waffl : credwn fod pethau'n gweithio orau ac yn cael eu deall yn well os cânt eu hesbonio'n blaen, mewn modd clir a chryno.

 

  • Candor : rydym yn credu mewn bod yn agored, yn onest ac yn uniongyrchol yn y ffordd yr ydym yn gweithio ac yn cyfathrebu â'r rheini o fewn a thu allan i'r cwmni.

 

  • Cyfathrebu parhaus : credwn ei bod yn bwysig bod ein cleientiaid yn glir ynghylch ein gwaith, y cynnydd sy'n cael ei wneud ac ati. Felly mae cynnal cyfathrebu clir a pharhaus yn ganolog i'r hyn rydyn ni'n ei wneud a'r ffordd rydyn ni'n gweithio.

 

  • Gwerth am arian: rydym yn credu mewn cynnig 'gwerth am arian' ein cleientiaid ym mhopeth a wnawn. Ein nod yw darparu gwasanaethau a chynhyrchion sy'n werth y pris sy'n cael eu talu amdanynt.

 

  • Byddwch yn effeithlon ac yn ofalus yn y ffordd rydyn ni'n gweithio ac yn defnyddio adnoddau : rydyn ni'n ceisio peidio â gwario arian ar bethau nad ydyn nhw'n gwella ein busnes a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu. Rydym hefyd yn credu mewn gofalu am yr amgylchedd. Mae hyn yn magu dyfeisgarwch, hunangynhaliaeth ac arloesedd yn ein sefydliad.

 

  • Dysgu, gwella ac arloesi : mae dysgu, gwella a bod yn arloesol yn ganolog i'r ffordd rydyn ni'n gweithio. Rydyn ni'n adolygu ein dulliau yn gyson ac yn chwilio am ffyrdd gwell a newydd o wneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud. Mae hyn yn golygu y gallwn ddatblygu fel busnes, gwella'r gwasanaethau a'r cynhyrchion a ddarparwn a bod yn ymatebol i anghenion ein cleientiaid.

  

  • Ein pobl yw ein hasedau : rydym yn cydnabod bod pobl yn ganolog i'n cwmni ac yn credu mewn datblygu, gwrando ac ysgogi ein pobl. Byddwch yn gwrtais, byddwch yn gyfeillgar, gweithiwch yn galed.

 

  • Amgylchedd cefnogol : mae parodrwydd ymysg ein tîm i daflu i mewn a helpu ei gilydd ar adeg yr angen.

 

  • Creu swyddi o ansawdd uchel : rydym am gefnogi datblygiad economaidd mewn ardaloedd a anwybyddir yn amlach gan y sector preifat, dangosir hyn, er enghraifft gan ein presenoldeb yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru, lleoliad prif swyddfa'r cwmni, lle mae swyddi sector preifat o ansawdd uchel. yn brin iawn.

 

  • Gweithio yn Gymraeg : rydym yn falch o fod yn gwmni dwyieithog sy'n darparu ein holl wasanaethau yng Nghymru yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg.