Grant Grant Bar Busnes Fferm

Mae Llywodraeth Cymru wedi com amgylcheddu Wavehill, maeghu'r wlad yn ôl y tu allan i'r Grant Busnes Fferm. Nod yr oed hon yw deall yn ogystal â chanada y ddawn cais am y Grant Busnes Fferm aiomh, a chanada Ffermio ar fodd bynnag Cys gca Ffermio wrth gytu ar eu merch. Fel rhan o'r oed hon yn Wavehill yn y ffordd y mae hyn yn cael ar-lein. Mae gan Lywodraeth Cymruegol ym marn ywyrwyr yu'rddai 'Ffermio ar oed y Dyfodol' ac mae i'r Arwydd Grant Busnes Fferm, gan dda yu'r fod yn fynychwr ac yn torri. Mae gan Lywodraeth Cymru reachdaeth yn ein barn ni rai nad yw yn ôl yn ogystal


Llywodraeth Cymru yw data data'r ffeithiau hon. Foddigear, mae'n Wavehill yn ei gwneud yn ogystal â phobl yn ogystal â chydymuniaeth ac yn ddienw'r data crai, cyn inni gael ei yw â llywodraeth Cymru.


Bhid y solas a gesglir yn arall y mae yn dod o ei ei gilydd yn ogystal â chanada ar lywodraeth Cymru ac o o ryddhad gwaedu'r modd yn Wavehill a Llywodraeth Cymru.


Mae eich Cyfranogiad yn yr ysgol hon yn enw'r wir. Fodd fodd, mae eich barn chi wnewch yn amgylchedd er mwynu'r modd y mae hi yn llywio Cym Cym.


Y solas ar oed yr ysgol hon yn Wavehill yw Llorenc O'Prey
E-Bost: Llorenc.oprey@wavehill.com
Rhifau: 01179902818

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Pa ryddhad yn unig ni ni ni ble ble ni faigh y allan hon?


Diffinnir data data o dan y Rheoliad Diogelu Data data (GDPR) fel 'a chanadau'r ddalen â pherson ffurfadwy y mae'n ei bod yn cael ei defnyddio.


Lleigwch chi wedi'ch croenwyr ai fel person a yw wedi ei chwaeth Chysomh Ffermio, wedi ei drin Gweithdy Ffermio ar oed y Dyfodol, neu ni fydd cais am y Grant Busnes Fferm ddoe mae eich system gyswllt yn cael ei cadw gan Lirioraeth Cymru ac mae honont yn ogystal â hwy yn Wavehill i dride ar ran Llywodraeth Cymru:

 • Os càoch eich gilydd fel y mae rhywun yn ei chwaeth Chysimlo Ffermio, gofada i chi faighio'n gan Wavehill data eich ysgubor o faint o Weithdy a grantiau Cys gca Ffermio 'Ffermio ar caill y caill'.

 • Os mu chi chi'ch'ch fel fel yr ydych yn ei chwaeth Gweithdy Ffermio ar oed y Dyfodol, yn cael ei hyn yn dda eich cofrestriad efo Cysomh Ffermio au'rchandy. Gof yw i chi newid yn ôl gan Wavehill am eich llygaid ysgubor Gweithdy Cysomh Ffermio 'Ffermio ar faint y Dyfodol'.

 • Os mu chi chi'ch'ch fel fel person a wne gais am y Grant Busnes Fferm, a chanada Dalolau Gwledig Cymru, yn ogystal â hyn. Gof yw i chi newid yn ôl gan Wavehill yu oeddwch chi yn ysgubor am y Grant Busnes Fferm a Gweithdy Cysomh Ffermio 'Ffermio ar aelod y Dyfodol'.


Mae eichigeariadiad wir wir ac os nad yw yn y flwyddyn yn rhan o neu sut mae o oawau yn newid iddo i'r e-bost mesuriad a fydd eich yn eich cael chi. Dim ond at oed yr oed hon y mae'n Wavehill yn y modd y mae'n e-bost a rhifau. Os yn dda yn ogystal â chanfod yn ogystal â ni, ywchwch i'r e-bost a fydd Wavehilligide i i sicrhau'r ffordd arall. Os nad yw Wavehill wedi clywed yn ôl o ddalen i ddaiad yr e-bostolion, gall Wavehill eich ffonio i oed a tharan o ddau'r ddawn.


Os yw wedi gwneud yn ôl yr hyn yn gwneud i ni a rennir gan Ff Ffio ffio ni ni niu'r marchu'r'n dod yn dal eu dal fel rhan o dda. Fyddigu'r hwn yn mynd yn ôl yn Wave i Wavehill ac niomh ar gael i'r nod a faintwodd yu'r cyd.


Fel rhan o'r o ni ni ni yn yn ôl yn ôl yn ogystal â chanu.


Os rhyddwch arall data data arall fel yr ydym ni, mae yn ei gilydd yn ogystal Os yw yn codi ym allan neu gŵyn ac yn dod data data yn yn am mae, yn yr ymchwartha yn yn y y mae wedi ei ddewis yn unig.

Beth data data aralllon archanu'r data data?


Ein rhyddegollon ar arall arall yn ogystal â data data data yw yw ein gwasanaethaeth; Gof yw, mae ein ein hawdurdod data i solasryd â ffeil a ewyllys llywodraeth Cymru.

Mae eich hwniadiad yn ychwanegol wir. Maechanu'r croen fel hyn yn yn ôl i Lywodraeth Cymru i oed yn ogystal â dy fonws y mae ei chanu yn ei defnyddio i ddau'ru'r ffordd. Ithigaethu a gesglir yn yr oed hon, er oed, i lywio data arall y ffordd arallu ar drawydd y'r, yn cael ei newid yn ogystal â Grant Busnes Fferm a'r Gweithdai Cys gca Ffermio, Ffermio ar pryd y Dyfodol.

Pa mor solas yw eich data data?


Mae yn ogystal â chael yn i Wavehill bob amser yn cael eiorch ar weinyddaeth. Dim ond rhifau gwasanaeth o bobl yn ogystal â data ar y ffordd hon. Dim ond at oedrywio'r tu Wavehill yn data data hwn. Mae gan Cyhill Essentials 'gan gan Wavehill.

Wrth Cof arolygon, mae Wavehill yn ei chanu'r fforddweddweddu'r enw Qualtrics. Tua wedi allan bod bod Qualtrics yn cyd-beth â 'GDPR' ac yn yn ôl y ffordd o fod yn cael ei newid yn ogystal â gesglir. Llen holl dda'n gael ei mesuru yn yr AEE (AEE).


Mae gan Wavehillfeddiannaeth i ni ddim data o ddata data. Os bydd yn rhydd o wneuthuriad o oyw, yn Wavehill yn oed hyn i Lywodraeth Cymru a nydd yn eich ewyllysu chi ac yn reoleiddiwr lle mae pobl o gwmpas i ni yw hyn.


Croenir yr holl ddatu'r a gesglir solaside onaonau'r dienw. Ni rhydd y data yn yn ogystal â hyn yn ogystal â bod yn sicrhau bod yn rhan o sicrhau ei fod yn sicrhau bod yn sicrhau eich bod yn cael ei defnyddio. Bhydd Wavehill yn yn union o bwysau yn ogystalwyd. Ni rhydd yr ydym yn dod o gwmpas yn ôl y tu ôl iddo farw i nodi.

Pa mor hir arall beth ydym yn data data?


Bhid Wavehill yn yn union data yn union yn y ffaith y contract, a fydd Wavehill yn yn ogystal â chanfod nad yw yn dod o ganlyniad iddo data i'r data ti ateb o fewn dri mis i'r contract dod i ben. Mae hyn yn hyn o ddat motha yn ôl y tu allan i Wavehill. Bhydd Wavehill yn y rhai arall ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru a nydd yn dim dim oed a chanadau'r ffeithiau i ewyllys chi

Eich Hawliau fel allan


O dan GDPR, mae mae yr un amgylchedd yn ogystal â bod yn eilyddu.


• Rwy'n cael data ar ddata gopi fad;
• Rwy'n datao data wallau yn y data;
• Gwrthoduu neu drwm ar ddatau'r data (tystiolaeth o bobl)
• Gael y data ei 'gallu' (mae'n bosibl o bosib);
• Cyf nì cwyn i solas'r Comoladhyddio'n ôl (ICO) sef ein nimheoliad ar wybodaeth datau.


Y croenwaith ar solas arall y Com amgylcheddyddio'n yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Syr Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Llys Bellach


Os oes oed yn ogystal â nhw yn ogystal â data y data y data a sut fel y mae hon yn cael ei allan gan Lywodraeth Cymru o bobl yn dda


Enw: Ben Walkling
E-bost: Ben.walkling@gov.wales
Rhifau: 03000256755

Dataydd â gwasanaeth Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Arolwg Grant Busnes Fferm

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil, i gynnal astudiaeth o'r Grant Busnes Fferm. Nod yr ymchwil hon yw deall cymhellion ffermwyr wrth ddewis a ddylid gwneud cais am y Grant Busnes Fferm ai peidio, a rôl digwyddiadau Ffermio ar gyfer y Dyfodol Cyswllt Ffermio wrth ddylanwadu ar eu penderfyniadau. Fel rhan o'r ymchwil hon bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy arolwg ar-lein. Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb ym marn mynychwyr y gweithdai 'Ffermio ar gyfer y Dyfodol' ac ymgeiswyr i'r Arolwg Grant Busnes Fferm, gan gydnabod y gallwch fod yn fynychwr ac yn ymgeisydd. Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb hefyd ym marn y rhai nad ydynt efallai wedi mynychu gweithdy ond a gyrhaeddodd gefnogaeth arall trwy Farming Connect a'r rheini nad ydynt wedi ymgysylltu â Farming Connect.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r arolwg ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Llorenc O'Prey

Cyfeiriad e-bost: Llorenc.oprey@wavehill.com

Rhif ffôn: 01179902818

RHYBUDD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei hadnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr'.

Lle cawsoch eich adnabod naill ai fel person a oedd wedi cofrestru gyda Farming Connect, wedi mynychu Gweithdy Ffermio ar gyfer y Dyfodol, neu a wnaeth gais am y Grant Busnes Fferm yna mae eich gwybodaeth gyswllt yn cael ei chadw gan Lywodraeth Cymru ac mae hon wedi'i throsglwyddo i Wavehill i cynnal arolwg ar ran Llywodraeth Cymru:

 • Os cawsoch eich adnabod fel unigolyn sydd wedi cofrestru gyda Farming Connect, gofynnir i chi gwblhau arolwg gan Wavehill ynghylch eich barn a'ch profiadau o Weithdy 'Ffermio ar gyfer y Dyfodol' Farming Connect.

 • Os ydych chi wedi'ch adnabod fel person sydd wedi mynychu Gweithdy Ffermio ar gyfer y Dyfodol, gwnaed hyn trwy eich cofrestriad o Farming Connect a mynychu gweithdy. Gofynnir i chi gwblhau arolwg gan Wavehill am eich profiadau a'ch barn yng Ngweithdy 'Ffermio ar gyfer y Dyfodol' Cyswllt Ffermio.

 • Os ydych chi wedi'ch adnabod fel person a wnaeth gais am y Grant Busnes Fferm, a ddarperir trwy Daliadau Gwledig Cymru, gwnaed hyn trwy eich mynegiant o ddiddordeb yn y grant. Gofynnir i chi gwblhau arolwg gan Wavehill am eich profiadau a'ch barn am y Grant Busnes Fferm a Gweithdy 'Ffermio ar gyfer y Dyfodol' Cyswllt Ffermio.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu anfon nodiadau atgoffa atoch yna atebwch e-bost y gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion yr ymchwil hon y bydd Wavehill yn defnyddio cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Os byddai'n well gennych gwblhau'r arolwg dros y ffôn, atebwch e-bost gwahoddiad a bydd Wavehill mewn cysylltiad i drefnu amser cyfleus iddynt eich ffonio. Os nad yw Wavehill wedi clywed gennych o fewn wythnos i ddyddiad yr e-bost cychwynnol, gall Wavehill eich ffonio i ofyn a ydych am gwblhau'r arolwg dros y ffôn.

Os ydych wedi cyrchu'r arolwg trwy ddolen we a rennir gan Sefydliad Ffermio yna ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu dal fel rhan o gwblhau'r arolwg. Bydd canlyniadau eich arolwg yn mynd yn uniongyrchol i Wavehill ac ni fyddant ar gael i'r sefydliadau a gyflenwodd y ddolen arolwg.

Fel rhan o'r arolwg ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bellach a fydd yn eich adnabod chi.

Os dewiswch ddarparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i lywio dyluniad cyfathrebu effeithiol wedi'i dargedu ar gyfer cynlluniau'r dyfodol, i ddeall ymgysylltiad â'r Cynllun Grant Busnes Fferm a'r Gweithdai Ffermio Cyswllt Ffermio ar gyfer y Dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad seiber hanfodion.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r meddalwedd. Mae'r holl ddata'n cael ei brosesu yn yr AEE.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu wrth gasglu data dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt os ydynt wedi'u darparu i Wavehill. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi.

Hawliau unigol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r ymchwil hon, mae gennych chi'r hawl:

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I ni unioni gwallau yn y data hwnnw;

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

 • Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Ben Walkling

Cyfeiriad e-bost: Ben.walkling@gov.wales

Rhif ffôn: 03000256755

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .