gwerthuso

beth yw gwerthuso a pha fuddion a all ddod yn ei sgil?

Gwneir gwerthusiad er mwyn deall sut y gweithredir rhaglen, cynllun neu brosiectau, beth fu'r effeithiau, i bwy, sut a pham. Bydd peidio â gwerthuso, na gwerthuso'n wael, yn golygu na fyddwch yn gallu darparu tystiolaeth ystyrlon i gefnogi unrhyw hawliadau y byddech efallai am eu gwneud am effeithiolrwydd eich cynllun neu'ch prosiect.

pryd ddylai gwerthusiad ddigwydd?

Nid yw gwerthuso yn rhywbeth sydd ond yn digwydd ar ôl i gynllun neu brosiect ddod i ben. Mae gwerthuso mewn gwirionedd yn fwyaf effeithiol pan gaiff ei ddefnyddio'n barhaus trwy gydol oes cynllun neu brosiect er mwyn rhoi adborth ynghylch a yw cynllun neu brosiect yn cael ei weithredu fel y cynlluniwyd, p'un a oes unrhyw beth sy'n gweithio'n arbennig o dda ai peidio. yn arbennig o dda a pha gynnydd sy'n cael ei wneud o ran cyflawni'r canlyniadau a ragwelir.

mathau o werthuso

Yn fras, mae tri phrif fath o werthuso:

  • Mae gwerthusiadau prosesau yn asesu a yw cynllun yn cael ei weithredu yn ôl y bwriad a beth, yn ymarferol, y teimlir ei fod yn gweithio fwy neu lai cystal, a pham?

  • Mae gwerthusiadau effaith yn ceisio darparu prawf gwrthrychol o'r newidiadau sydd wedi digwydd, ac i ba raddau y gellir priodoli'r rhain i'r cynllun.

  • Mae gwerthusiadau cost a budd, yn syml, yn cymharu buddion y cynllun â'i gostau. A wnaeth y budd gyfiawnhau'r gost?

Gallwn gynnal pob un o'r mathau hyn o werthuso gyda chi. Yn bwysig, mae ein dull o werthuso yn adeiladol ei natur, gan werthuso gyda chleient ac er budd cleient. Nid yw gwerthuso yn rhywbeth y dylid ei wneud i chi, dylid ei wneud gyda chi.

Cliciwch yma i gael enghreifftiau o'n gwaith.