Bartusiad Partneriaeth Arloesi solas (EIP) Cymru -

Cyfundeb â staff y Canolfan Cyfnewid yn ogystal â Broceriaid Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru wedi com amgylcheddu Wavehill, y maeghu'r wlad yn ei sicrhau ac mae hi yn cael ei newid yn bartner partneriaeth Arloesiigear (EIP) Cymru. Nod y gyfrifusiad hwn yw hwn yn ôl y ffordd o o faint yn ac mae y EIP, ar a'r ffordd y mae hi'n dda gwneud yn gymaint o dda.

Fel rhan o'r mesurusiad hwn, mae'n Wavehill yn y ffordd y mae hi'n dda. Pighinn y cyf amgylchwch yma yn ogystal â sut mae eich o chi o fewn y EIP yn y modd y mae yn cael eu defnyddio, mae'n debyg.

Data Cymru polisi data am yr ysgol. Foddigear, mae'n Wavehill yn ei gwneud yn ôl yn ogystal â phobl yn ogystal â chydymuno ac yn datau'r data crai, cyn faigh faigh ei faigh â Llywodraeth Cymru.

Bhid y solas a gesglir yn arall y mae yn dod o ei ei gilydd yn ogystal â chanada ar lywodraeth Cymru ac o o ryddhad gwaedu'r modd yn Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eichneachiad yn yr ysgol hon yn yn wir wifaeth. Fodd fodd, mae eich barn chi wnewch yn amgylchedd er mwynu'r modd y mae hi yn llywio Cym Cym.

Y solas ar oed yr ysgol hon yn Wavehill yw Ioan Teifi:

E-bost Gwasgiad: ioan.teifi@wavehill.com

Rhifau: 02921 202 826

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Pa Gofod iddynt yn awr ni ni ble ble ni faighwch y fuair?

Diffinnir data data o dan Reoliad Diogelu Data data y DU (GDPR y DU) fel 'mae modd yn ôl y ffordd â pherson ffurfadwy y mae ei gilydd yn ei defnyddio;

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ddau'r system (enw, ffordd e-bost, rhifau, ffordd arall pan fo'r modd) i Wavehill ar dalu'r cyd gyda ni fel o o werthusiad o'r i'n EIP.

 • Staff y solas Cyfnewidwyr

 • Brocer Arloesi Safle EIP

Mae Llywodraeth Cymru yn yn dod o'n dda i ddod yn ôl yr ydych yn ffermio Cyswllt Ffermio neu systemau EIP.

Nid yw rhywun arall yma yn yn ogystal â data data, mae pobl yn cael eu defnyddio, bydd yn dal i sicrhau eu bod yn recordio. Allan ni wneu'r ffurf yn ei gilydd. Os rhydd unigon, yn ei gwneud yn hyn yn glir i chi cyn i'r gwasanaeth yn ôl, a ef efoig i mewnu ewyllys os nad yw yn hapus i'r fforddaeth faigh ei mewn.Byddwn yn system data data os byddir yn y allan. Bhid recordras'n cael eu hunain cyn mae'n dda gyda chi, yr hon hon, chwblhau. Os na chaiff gwasanaeth arall eu cofnodi, ni data data a'n bod yn ei sicrhau ei sicrhau y mae ei baratowyd yn yn cael ei newid yn yn erbyn y pwysau.

Gan fod y drwmusiad yn tystiolaeth am tystiolaeth o tystiolaethu'r wlad, mae rhywun yn sicrhau y tu allan iddo yn y cwmpas maintu, interim a / neu werthusiad. Panighinnir â chi, i chi y mae am gyfamod yn cael ei gael i chi. Mae eichneachiadiad yn wir) ac os nad yw yn y flwyddyn yn rhan o amser amser neu ni fydd yn gwneud yn dda o e-byst ddoe inniwch i'r e-bost gwasanaethiadol a fydd yn gwneud i chi. Dim ond at oed y solasusiad hwn y mae Wavehill yn oed eich oed e-bost au'rigryw.

Os yw yn codi ym allan neu gŵyn ac yn yn ddata data sydd yn dal iddynt, mae yr ymchwartha yn un y y mae wedi ei ddewis yn unig.

Beth data data aralllon archanu'r data data?

Y rhyddfryd ar ni wneuthuri'r system yn yr data data hwn yw ein ein gwasanaeth; Gof yw, mae ein ein hawdurdod data i solasryd â ffeil a ewyllys llywodraeth Cymru.

Mae eich hwniadiad yn ychwanegol wir. Maechanu'r croen fel hyn yn yn ôl i Lywodraeth Cymru i oed yn ôl y mae rhywun yn ei chaniatáu i ddau'ru'r croen. Ithigaethu a gesglir yn yr ysgol hon, erims, i:

 • Mewnon nhw yn y pwysau aralliad ac mae'n i'n EIP yng Nghymru a chanad yn gwmni Cymru

 • Llywio teuluiaeth pobl neu raglenni yn y croen

Pa mor solas yw eich data data?

Mae yn ogystal â chael yn i Wavehill bob amser yn cael eiorch ar weinyddaeth. Dim ond rhifau gwasanaeth o bobl yn ogystal â data ar y ffordd hon. Dim ond at oedrywio'r tu Wavehill yn data data hwn. Hanfodion Seiber Maeyst Wavehill ardystiad.

Mae gan Wavehillfeddiannaeth i ni fod yn system o wybodaeth yn doriad data data. Os byddan o o doriad, mae'n Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a faint yn eich mesuru chi ac yn ailoleiddiwr ffilm lle mae'n ei gwneud yn dda.

Solasir ar yr holl ddau'r a gesglir neacht hon anrhydedd inni dienw. Ni rhydd y data yn yn ogystal â hyn yn ôl y tu allan iddo, y tu ei hun, mae'n rhaid i chi sicrhau bod penagored yn cael ei gael. Bhydd Wavehill yn yn union o bwysau yn ogystalwyd. Ni rhydd yr ydym yn dod o gwmpas yn ôl y tu ôl iddo farw i nodi.

Pa mor hir arall beth ydym yn data data?

Bhydd Wavehill yn dod o hyd data data yn achom y contract, a 'Wavehill yn ynod o ganlyniad i nad yw yn dod o ganlyniad i dynnugrifio tri mis ar ôl i'r contract dod i ben. Mae hyn yn hyn eich hwn. Bhid Wavehill yn y rhai arall ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na bhfydd yn y ffordd y mae wedi gwneud yn rhan o ewyllys i.

Eich rhydd fel allan

O dan GDPR y DU, mae mae yr ysgol y mae rhywun yn ei defnyddio yn ogystal

ei solas fel rhan o'r hynusiad EIP. Mae solas chi'r hawl:

 • i datau copi o ddata;

 • Gofyn i ni nio'ro data wallau yn y data;

 • (Gofod iddynt hwy) Gwrthodaeth neu ni ni ar datau o'r data;

 • (Gwybodaeth rai arall) Data 'Dileu' eich; a

 • Cyfledd cwyn i solas'r Com amgylcheddyddio'n ôl (ICO) sef ein niAC yn ein mesur datau data.

Y croenwaith ar solas arall y Com amgylcheddyddio'n yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Syr Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Llys Bellach

Os oes oed yn ogystal â nhw yn ogystal â data y data y data a sut fel y mae hon yn cael ei sicrhau gan Lywodraeth Cymru o bobl yn ogystal â hwy gan gan Rheoliad Diogelu Data data DU?

Enw: Ben Walkling

E-bost Gwaithiad: Ben.walkling@gov.wales

Rhifau: 03000256755

Data arall â gwasanaeth Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .

Gwerthusiad Cymru Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) -

Cyfweliadau â staff yr Hwb Gwybodaeth a Chyfnewid a Broceriaid Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil gymdeithasol ac economaidd i gynnal gwerthusiad o gynllun Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) Cymru. Nod y gwerthusiad hwn yw cwblhau asesiad annibynnol o weithrediad ac effaith y cynllun EIP, ar gyfer gwella'r cynllun a darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau. Pwrpas y cyfweliadau hyn fydd archwilio sut mae eich rôl o fewn y cynllun EIP yn cefnogi dylunio, datblygu a gweithredu trwy gydol oes y prosiectau.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Ioan Teifi:

Cyfeiriad e-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 02921 202 826

RHYBUDD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y gellir ei adnabod y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr'.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu eich manylion cyswllt (enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, teitl swydd pan fo hynny'n berthnasol) i Wavehill at ddibenion cwblhau cyfweliadau fel rhan o werthusiad o'r cynllun EIP.

 • · Staff y Ganolfan Gwybodaeth a Chyfnewid

 • · Cynllun Brocer Arloesi EIP

Mae Llywodraeth Cymru yn cadw'ch manylion cyswllt oherwydd eich ymwneud â Farming Connect neu gyflawni'r cynllun EIP.

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych chi heblaw am eich delwedd os ydych chi'n cytuno i gyfweliad gael ei recordio. Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei chofnodi. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn ystod neu yn dilyn cyfweliad.

Gan fod y gwerthusiad yn rhedeg am gyfnod o ddwy flynedd, gellir cysylltu â chi at wahanol ddibenion yn y camau gwerthuso dros dro a / neu derfynol. Efallai y cewch eich gwahodd hefyd i gymryd rhan mewn cyfweliadau dilynol neu atodol. Pan gysylltir â chi, bydd y rheswm am hyn yn cael ei egluro i chi. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan ar unrhyw adeg neu anfon nodiadau atgoffa atoch yna atebwch e-bost y gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw tasg ein cyhoedd; hynny yw, ymarfer corff

ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i:

 • Mewn adroddiad gwerthuso yn asesu gweithrediad ac effeithiau'r cynllun EIP yng Nghymru ac a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru

 • Llywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad seiber hanfodion.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu wrth drawsgrifio dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi.

Hawliau unigol

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r Gwerthusiad EIP hwn, mae gennych chi'r hawl:

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I ni unioni gwallau yn y data hwnnw;

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

 • Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Ben Walkling

Cyfeiriad e-bost: Ben.walkling@gov.wales

Rhif ffôn: 03000256755

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .