Ymwadiad

Er y gwneir pob ymdrech resymol i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon yn gywir, ni wneir unrhyw warantau ar gyfer arian cyfred na chywirdeb gwybodaeth. Darperir gwefan a deunydd Wavheill Ltd. sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau (neu â gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) 'fel y mae'.

Fe'i darperir heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth a wneir a heb warant o unrhyw fath, p'un a yw'n fynegol neu'n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gwarantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, peidio â thorri, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb.

Nid yw Wavehill Ltd. yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio'r wefan hon a / neu ddeunydd sy'n deillio o'r wefan hon. Nid yw Wavehill Ltd. yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd ar y wefan hon yn ddi-dor nac yn rhydd o wallau. Hefyd, nid yw Wavehill Ltd. yn gwarantu y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y wefan hon neu'r gweinydd sy'n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd o firysau neu'n cynrychioli ymarferoldeb llawn, cywirdeb a dibynadwyedd y deunyddiau.

Ni fydd Wavehill Ltd. yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu iawndal o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd o ddata neu elw sy'n deillio o neu mewn cysylltiad gyda'r defnydd o'r wefan hon.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu cynnwys a'u dehongli yn unol â deddfau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.