Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Gyngor Bwrdeistref Cheltenham i gynnal ymchwil i'r cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu cyflogwyr a gweithwyr yn yr ardal.

Hoffem siarad â busnesau strategol i gael barn am eu gweithlu a'u hanghenion sgiliau. Mae Cyngor Bwrdeistref Cheltenham wedi rhoi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni.

Dim ond at ddibenion yr ymchwil hon y bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r ymchwil yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn adnabod unrhyw unigolion.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n ymgymryd â'r ymchwil yn gweithio i Gyngor Bwrdeistref Cheltenham nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Ymchwil annibynnol yw hwn.

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen chwe mis ar ôl diwedd yr ymchwil.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r ymchwil, mae croeso i chi gysylltu ag Andrew Engeli, sy'n arwain yr ymchwil ( andrew.engeli@wavehill.com ) neu Tracey Crews, Cyfarwyddwr Cynllunio, Lle a Thwf, Cyngor Bwrdeistref Cheltenham yn +44 (0) 1242 264126.

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Bwrdeistref Cheltenham.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Cheltenham gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â'r Tracey Crews os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Mae Wavehill wedi'i gomisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Cheltenham i ymgymryd ag ymchwil i'r cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu cyflogwyr a gweithwyr yn yr ardal.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar farn am y cyfleoedd a'r heriau y mae busnesau yn eu hwynebu yn ardal Cheltenham sy'n ymwneud â sgiliau a datblygu'r gweithlu. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn ceisio cydweithrediad gan fusnesau i anfon arolwg i'w gweithwyr ar ein rhan ar gyfer yr ymchwil hon.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd yr ymchwil yn galluogi CBS i ddeall y cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu datblygu'r gweithlu yn yr ardal leol a bydd yn ei gynorthwyo i fireinio ei gynlluniau datblygu lleol a chymorth busnes.

Mae'r ymchwil yn cael ei wneud gan Wavehill ar ran y CBS. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil ac ymchwil yn unig. Dadansoddir y data i alluogi CBS i ddeall effaith ac effeithiolrwydd eu gwaith, yn ogystal â rhai o anghenion busnesau a gweithwyr lleol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w ganiatáu i gynnal yr arolwg a bydd yn dal enw, rôl swydd ac enw'r sefydliad yn ystod y cyfweliad hwn.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o ymatebion yr arolwg. Dadansoddir yr ymatebion hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer y CBS. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu gyda'r CBS nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. Ni fydd gan CBS fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r cyfweliadau.