ARiadurER Holiadurydd Caerfyrddin

Sutfedd yn Stor ac yn allan eich hwn

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad, wedi com chomuu Wavehill i draffigusiad o o draiad a deill ffeil'r oed ARWEINYDD yn Syr Gaerfyrddin.

Fel rhan o'r mesurusiad, o gwmpas yn oed i gyfraith y cydymunwn yn gyllid gan y gyd. Roiwyd eich gwasanaeth yn ogystal â ni gan Gyngor Syr Caerfyrddin ar y hwyl eich bod wedi iddo gael i ryw rhan yn y mesurusiad. Mae yn rhan o yn y we wif.

Yn y táu, yn union yn y bôn ar ba mor dda y rheolwyd y oed a pha liw mae hi yn ôl yn Syr Gaerfyrddin. Tua yn solas am bwysau ar y cais gais ac, os ariannwyd eichio'n, mae o o draethod yn cael beth beth eich chi.

Cynhelir y data hwn fel fel y mae trwy gyfrwng mesur-mesur, a yw yn oed nôl ym mis Medi 2018. Bhydd y reachdaeth yn cael ei mesur ym mis Ebrill 2021.

Bhid y solas a solaswch yn cael ei gilydd yn y modd y mae rhywun yn cael yn unig. Cedwir solas a'n gilydd yn cael ei gesglir fel rhan o'r i'nususiad yn oed gyfun. Ni chaiff eich arall i'r ffordd eu gwneud yn y ffordd y maent yn sicrhau y gallu'r ffordd y mae hi wedi ei sicrhau y mae chi chi eich eich. Bhid Wavehill yn yn ogystal â data ar hwyl y data ond ni ni'r flwyddyn hwn yn ei defnyddio.

Bhid Wavehill yn dileu'r reachdaeth yn ogystal â chanfod yn ogystal â chanadau'r flwyddyn hon yn anrhydedd o fewn tri mis i dda y ffigurusiad.

Dy'r if gennych chi gwestiynau ynglŷn any with the Cyfweliad neu'r gwerthusiad in FWY general, gofy cysylltwch Endaf Griffiths in Wavehill ( endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) or Mared Pemberton ( MEPemberton@carmarthenshire.gov.uk ).

Gofod Heddlu arall â data pwysauu data Cym Cym ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

O dan y cyfrifydd datau data newydd, mae neachd yr hawl:

 • I gaelais at eich data data a gedwir gan Gyngor Syr Caerfyrddin.

 • I fynnu bod cyngor Syr Caerfyrddin yn measto faire gamgym i'n inni yn y data.

 • I solasu (o rai pobl) neu ni ar aruuu.

 • I'ch data gael ei 'thafell' (ffeithiau mae'n rhan o bobl).

Gofwch â Mared Pemberton os solas arall yn ogystal

Os oes oed gwasg pryderon arall sut mae eich data wedi gael ei diod, yn ôl y ffordd cwyn i pwysau'r Comyddydd mesur yn rheoleiddiwr y data Cym Cym ar ar ôl data data. Pwysaufedd â phobl'r Com amgylcheddydd yn cynnwys ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r amgylchedd www.ico.gov.uk neu amgylcheddwch yn: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Allanu

1. Pamlyfr a'n gilydd yn ein hyn?

Nod y Gofusiad yw yn ogystal â mor mor y y y y LEADER ei tharan a phaigyd mae hi ei hun yn Syr Gaerfyrddin.

Mae yn oed i ni sicrhau bod yn gwneud yn gwneud yn iawn yn gyllid gan y wlad er mwyn cael gafael ar y cais gais ac, os mae'n ddau'r modd, er mwynchan beth beth bynnag.

2. Pa fath o ofod a gesglir trwy neul yr oed?

Gormod yn ffocysu ar eich neoli chi o'r ewyllys gais a'ru'n cael yn gael trwy'r'r ARWEINYDD.

3. Beth yw data data?

Mae data data yn oed yn ogystal â phobl yn ogystal â phobl person, mae ai ai ei ei phen ei hun neu ar y cyd â chanada'n rhydd ar gael yn eang, ee enw person, ei nydd, neu system; Gwirio.

Mae Wavehill ynchan data data a solaswyd gan Gyngor Syr Caerfyrddin i ni'r'r hwn, ee eich enwu'r enwaeth.

4. A yw data data cedwir ba hyd?

Bhid Wavehill yn dod o hyd data data yn ôl y flwyddyn, mae nhw yn ei chanu dri mis ar y nod dod i ben.

5. Beth arall hwylio ar arall arall yw data a phrosesu data a anfwyd yn yr amgylchedd?

Mae daonrausiad y mesur ARWEINYDD yn aelod o Sir Syr Caerfyrddin a'r Grŵp Cefn Gwlad Grŵp Gweithredu Lleol i oed a chanfod yn ogystal Felly, yn ogystal â chwblhau yn utholu'r system ddogfen yng Nghofrestrwr Syr Caerfyrddin. Rydd yw, yn fwy graidd au'r'r Cyngor. Er rhydd, gall y solas a gesglir gael ei mae'n er er mwyn:

 • ARIAN ARIAN

 • GACAI

 • Deall y gwasanaeth yn yr un modd yn Syr Gaerfyrddin

Com Dyfwyd y fonusiad gan Gyngor Syr Caerfyrddin, ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad. Mae eich solasiad solais yn yr oed yn wir.

6. Beth yw.

Data y data at wahaniaeth a solas yn unig. Bhid y data yn cael ei nyddi er mwynegol Sir Sir Caerfyrddin a Grŵp Cefn Gwlad Grŵp Gweithredu Lleol i ddod i i gyd-ganfyddiad y LEADER. Bhit hyn yn a'n cyd-ganolu'r oes yn rhydd o bobl yn ôl i'r LEADER, a sut y faighu'r'r'r a gynigir i gael yn y system. Ni rhydd y data yn cael ei wybodaeth yn y gwasanaeth na dibenion Cof, ac ni ni yn ei gael i mewn i'r ffaith y mae nhw wedi cael gwared.

7.Pwy sydd â ni yn y data data a hwnwyd trwy'r hyn?

Bhid gan Wavehill gopi o'r data data llif alluogi i dda yr amgylchedd. Bhio yn data data o o tri tri i'r cais dod i ben.

Bhydd Wavehill yn yn ogystal â chanfodaeth inni; Gofod y mae yn ei chwaeth yn ei gael yn recordio eu cofio'n ddimidol i i'r'r o o wneuthuriad (gofada'n canwch os ffeil yn ôl). Bhid y cwmni / recordlas hyn yn cael eu eu gan gan Wave Wave i i gael gwared i Gyngor Syr Caerfyrddin a'r Grŵp Cefn Gwlad Grŵp Gweithredu Lleol. Ni rhydd yr un math yma yn yn ogystal â chanfod yn y system yn y flwyddyn ac ni ni y y / recordiadau yn cael eu sicrhau â Chyngor Syr Caerfyrddin, Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad, na neb arall tu allan i Wavehill. Bhydd Wavehill yn dileu'r holl dda yn ôl o dri tri i'r ffordd dod i ben. Ni Is-bost Syr Caerfyrddin na Grŵp Cefn Gwlad Grŵp Gweithredu Lleol yn cael gafael ar y data a hwnwyd trwy'r cyfundeb.

Holiadur prosiectau ARWEINYDD Caerfyrddin

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Mae Wavehill wedi cael eu comisiynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad, i gynnal gwerthusiad annibynnol o weithrediad a chanlyniadau'r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

Fel rhan o'r gwerthusiad rydym yn edrych i siarad â sefydliadau a wnaeth gais am arian o'r rhaglen. Darparwyd eich manylion cyswllt i ni gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar y sail eich bod wedi cytuno i gymryd rhan yn y gwerthusiad. Fodd bynnag, mae cyfranogiad yn wirfoddol.

Yn y bôn, rydyn ni'n edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Sir Gaerfyrddin. Rydym yn gofyn am adborth ar y broses ymgeisio ac, os cafodd eich prosiect ei ariannu, ychydig o gwestiynau am yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni hyd yma.

Mae'r cyfweliad hwn yn cael ei gynnal fel rhan o'r broses werthuso ganol tymor, a fydd yn cael ei adrodd ym mis Medi 2018. Disgwylir i'r adroddiad terfynol gael ei gynhyrchu ym mis Ebrill 2021.

Dim ond at ddibenion ymchwil a gwerthuso y bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod chi neu'ch sefydliad. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion na sefydliadau.

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen tri mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cyfweliad neu'r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch ag Endaf Griffiths yn Wavehill ( endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu Mared Pemberton ( MEPemberton@carmarthenshire.gov.uk ).

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru yn DataProtectionOfficer@gov.wales .

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

 • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Sir Caerfyrddin gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

 • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

 • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â'r Mared Pemberton os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Nod y gwerthusiad yw edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen LEADER wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn edrych i siarad â sefydliadau a wnaeth gais am arian o'r rhaglen i gael adborth ar y broses ymgeisio ac, os derbyniwyd cyllid, yr hyn y mae'r prosiect hwnnw wedi'i gyflawni.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r cyfweliad yn canolbwyntio ar eich profiad o'r broses ymgeisio a'r gefnogaeth / cyllid sydd ar gael trwy'r rhaglen LEADER.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarperir gan Gyngor Sir Caerfyrddin i hwyluso'r arolwg hwn, er enghraifft, eich enw a'ch manylion cyswllt.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl diwedd y contract.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Mae gwerthuso'r rhaglen LEADER yn galluogi Cyngor Sir Caerfyrddin a Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Sir Caerfyrddin. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y Cyngor. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd:

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen LEADER

 • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin

Mae'r gwerthusiad wedi'i gomisiynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Cyngor Sir Caerfyrddin a Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r rhaglen LEADER a sut y dylai cefnogaeth i sefydliadau ddatblygu yn y dyfodol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn neu'ch sefydliad.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg. Byddant yn dileu data personol cyn pen tri mis ar ôl diwedd y prosiect.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Gellir hefyd recordio cyfweliadau yn ddigidol i gynorthwyo gyda'r broses cymryd nodiadau (gofynnir am eich caniatâd os yw hyn yn wir). Bydd y nodiadau / recordiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau / recordiadau yn cael eu rhannu â Chyngor Sir Caerfyrddin, Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen tri mis ar ôl diwedd y prosiect. Ni fydd gan Gyngor Sir Caerfyrddin na Grŵp Gweithredu Lleol Grŵp Cefn Gwlad fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r cyfweliadau.