Gwerthusiad o'r prosiect Torri Ffiniau - Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid a Sporting Equals

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r broses gofrestru hon yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod chi neu'ch sefydliad. Dim ond at ddibenion gwerthuso y defnyddir y wybodaeth. Mae adroddiadau a gynhyrchir gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid o unrhyw ddadansoddiad ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid https://www.youthsporttrust.org/. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

Mae eich data personol yn cael ei ddileu cyn pen 6 mis ar ôl cwblhau'r gwerthusiad. Mae eich atebion i'r arolwg wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech drafod unrhyw fater mewn perthynas â'r gwerthusiad hwn, gallwch gysylltu â Simon Tanner yn Wavehill (07834 169 188 - simon.tanner@wavehill.com sy'n arwain y tîm sy'n cynnal y gwerthusiad neu, fel arall, chi yn gallu cysylltu â Jennie Jordan sy'n Rheolwr Rhaglen Genedlaethol ar gyfer y rhaglen Torri Ffiniau yn yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid (jennie.jordan@youthsporttrust.org | 07825 065 204).

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Wavehill.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Wavehill gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â Simon Tanner yn Wavehill os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Cyfrinachedd

Bydd y data a gesglir yn cael ei storio'n ddiogel ar ein systemau (Wavehill's) tan 31 Mai 2022. Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn gyfrinachol a dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio. Ni fydd sylwadau a wnewch yn cael eu priodoli i chi. Mae hyn yn golygu y bydd yn amhosibl i unrhyw un eich adnabod chi o unrhyw adroddiadau cyhoeddedig oherwydd bydd gwybodaeth yn ddienw.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i'r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid neu Sporting Equals nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.