Arolwg Llunio Gwerth y Celfyddydau a Diwylliant

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Mae Wavehill yn cynnal ymchwil ar ran Cyngor Celfyddydau Lloegr.

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu Cyngor Celfyddydau Lloegr i gynllunio eu gweithgareddau wrth gefnogi'r celfyddydau a diwylliant ledled y wlad mewn cymunedau lleol.

Dewiswyd y bobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg oherwydd eu bod wedi cymryd rhan o'r blaen yn yr Arolwg Bywydau Gweithredol a noddwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Sport England a nodwyd eu bod yn barod i gymryd rhan mewn ymchwil yn y dyfodol. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r arolwg yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at adnabod chi neu'ch cartref. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol ac ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Mae adroddiadau a gynhyrchir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr o unrhyw ddadansoddiad ar gael ar eu gwefan. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

Mae eich data personol yn cael ei ddileu cyn pen chwe mis ar ôl cwblhau'r ymchwil. Mae eich atebion i'r arolwg wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dr Andrew Engeli ( Andrew.engeli@wavehill.com ) neu Joe Shaw yng Nghyngor Celfyddydau Lloegr (Joe.Shaw@artscouncil.org.uk)

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr

  • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Celfyddydau Lloegr gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â Joe Shaw yng Nghyngor Celfyddydau Lloegr ( Joe.Shaw@artscouncil.org.uk ) os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Beth yw Arolwg Gwerth y Celfyddydau a Diwylliant mewn Lle?

Mae'r arolwg yr ydym yn ei gynnal ar gyfer Cyngor Celfyddydau Lloegr yn gofyn i drigolion cymunedau ledled y wlad ddweud wrthym am sut mae'r celfyddydau a diwylliant yn eu cynnig yn eu hardal yn siapio eu barn am y lleoedd y maent yn byw ac yn gweithio ynddynt.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Y cyfleusterau a'r lleoliadau celfyddydau a diwylliannol yn eich ardal chi

  • Eich barn ar ansawdd eich bywyd yn y lle rydych chi'n byw

  • Eich meddyliau am ba mor bwysig yw'r celfyddydau a diwylliant yn eich bywyd

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

Nid yw'r arolwg yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol ond gellir defnyddio gwybodaeth a gasglwyd i gymharu â data blaenorol a gasglwyd o'r arolwg Active Lives y gallech fod wedi cymryd rhan ynddo.

4. Am ba hyd y mae data personol Cyngor Celfyddydau Lloegr?

Bydd unrhyw ddata a gesglir o'r arolwg hwn yn cael ei gadw am gyfnod o ddim mwy na chwe mis ar ôl iddo gael ei gasglu.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir?

Mae Cyngor Celfyddydau Lloegr yn casglu'r data hwn fel budd cyhoeddus dilys.

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion?

Defnyddir y data ar gyfer cymharu safbwyntiau am gymunedau lleol a'u cynnig celf a diwylliant ledled y wlad. Trwy gymryd rhan, byddwch yn helpu Cyngor Celfyddydau Lloegr i lunio eu cefnogaeth i gymunedau lleol fel eich un chi.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Dim ond at ddibenion dadansoddi ac adrodd y bydd Wavehill yn defnyddio data a gesglir trwy'r arolwg hwn ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw sefydliad neu bartner allanol. Ni fydd unrhyw ymatebion arolwg unigol yn cael eu nodi na'u defnyddio wrth adrodd ar gyfer yr ymchwil hon.